Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

Resos Guru PROSES SAINS Tingkatan 5 AR KSSM Augmented Abdul Malek bin Reality Kamaruddin Noor Haniyatie binti BONUS GURU Ibrahim Nor Azlina binti RESOS DIGITAL [email protected] ePelangi Mohd Arif STRATEGI PdPc untuk Guru RESOS DIGITAL Panduan RPH Cadangan Aktiviti PdPc MURID @ ePelangi https://bit.ly/3csBAtM BAB 1 Mikroorganisma Microorganisms No.

Tajuk Aktiviti Jenis Aktiviti Halaman Tarikh Catatan 2 Catatan 1.1 Pelbagai Jenis Mikroorganisma Perbincangan 5 Various Types of Microorganisms Discussion 8 1.2 Menjalankan Eksperimen bagi Menunjukkan Eksperimen Wajib Kewujudan Mikroorganisma 10 To Conduct an Experiment to Show the Presence of Compulsory Experiment 12 Microorganisms 15 17 1.3 Kesan Nutrien dan Kelembapan terhadap Eksperimen Wajib Pertumbuhan Mikroorganisma 19 Effects of Nutrients and Humidity on the Growth of Compulsory Experiment Microorganisms 20 21 1.4 Kesan Cahaya terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma Eksperimen Wajib 23 Effect of Light on the Growth of Microorganisms 24 Compulsory Experiment 27 27 1.5 Kesan Suhu terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma Eksperimen Wajib Effect of Temperature on the Growth of Microorganisms Compulsory Experiment 1.6 Kesan pH terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma Eksperimen Wajib Effect of pH on the Growth of Microorganisms Compulsory Experiment 1.7 Kegunaan dan Peranan Mikroorganisma Berfaedah Perbincangan Uses and Roles of Beneficial Microorganisms Discussion 1.8 Kegunaan Mikroorganisma dalam Bioteknologi Perbincangan dan Kelestarian Alam Sekitar Use of Microorganisms in Biotechnology and Sustainability Discussion of the Environment 1.9 Teknik Aseptik Perbincangan Aseptic Techniques Discussion 1.10 Kesan Antibiotik terhadap Pertumbuhan Bakteria Eksperimen Wajib Effect of Antibiotics on Bacterial Growth Compulsory Experiment 1.11 Kaedah Rawatan Penyakit Berjangkit Perbincangan Methods of Treatment of Infectious Diseases Discussion Praktis SPM Cabaran KBAT Online Quick Quiz Kod QR BAB 2 Nutrisi dan Teknologi Makanan Nutrition and Food Technology No Tajuk Aktiviti Jenis Aktiviti Halaman Tarikh 2.1 Gizi Seimbang Perbincangan 29 Balanced Diet Discussion iii 2.2 Nilai Kalori bagi Kelas Makanan yang Berlainan Perbincangan 30 Calorific Values of Different Classes of Food Discussion 31 32 2.3 Keperluan Kalori Individu Perbincangan Calorie Requirement of an Individu Discussion 35 2.4 Menganggarkan Nilai Kalori dalam Sampel Makanan Eksperimen Wajib 36 To Estimate the CalorificValue in Food Sample 37 Compulsory Experiment 39 42 2.5 Kesan Pengambilan Jumlah Kalori yang Tidak Perbincangan Menepati Keperluan Discussion 44 The Effects of Consuming Calories that do not meet Individual Requirements Perbincangan 45 Discussion 46 2.6 Makronutrien dan Mikronutrien Perbincangan 49 Macronutrients and Micronutrients Discussion 50 51 2.7 Fungsi Nutrien dan Kesan Kekurangan Nutrien Eksperimen Wajib 52 Functions of Nutrients and Effects of Nutrient Deficiency 57 Compulsory Experiment 57 2.8 Keperluan Nutrien oleh Tumbuhan Nutrient Requirements of Plants 2.9 Kitar Nitrogen Perbincangan The Nitrogen Cycle Discussion 2.10 Cara Meningkatkan Kualiti Makanan dan Kuantiti Perbincangan Pengeluaran Makanan Discussion Ways to Improve Food Quality and Quantity of Food Production 2.11 Kesan Penggunaan Racun Serangga dan Kawalan Biologi Perbincangan Effects of Using Pesticides and Biological Controls Discussion 2.12 Teknologi Pemprosesan Makanan Perbincangan Food Processing Technology Discussion 2.13 Bahan Kimia dalam Pemprosesan Makanan Perbincangan Chemicals in Food Processing Discussion 2.14 Isu Makanan dan Suplemen Kesihatan Perbincangan Food and health supplements Discussion 2.15 Isu berkaitan Status Halal Makanan Perbincangan Issues Related to Halal Food Status Discussion Praktis SPM Cabaran KBAT Online Quick Quiz Kod QR BAB 3 Kelestarian Alam Sekitar Environmental Sustainability No Tajuk Aktiviti Jenis Aktiviti Halaman Tarikh Catatan 3.1 Jejak Kaki Karbon Perbincangan 59 60 Carbon Footprint Discussion 61 3.2 Jadual Jejak Kaki Karbon Seharian Perbincangan Discussion 63 Daily Carbon Footprint Schedule Perbincangan 3.3 Langkah Tapak Tangan Karbon Discussion 60 63 Carbon Handprint Projek STEM STEM Project 3.4 Pengurusan yang Cekap bagi Sisa Plastik ke arah Kelestarian Alam Sekitar Perbincangan Efficient Management of Plastic Waste towards Discussion Environmental Sustainability Perbincangan Discussion 3.5 Kesan Pembakaran Bahan Api Fosil terhadap Alam Sekitar Effects of Burning Fossil Fuels on the Environment 3.6 Jenis dan Punca Pencemaran Alam Sekitar Types and Sources of Environmental Pollution iv 3.7 Kesan Rumah Hijau dan Pemanasan Perbincangan 64 The Greenhouse Effect and Global Warming Discussion 65 66 3.8 Eutrofikasi Perbincangan 67 Eutrophication Discussion 69 3.9 Hujan Asid Perbincangan 70 Asid Rain Discussion 72 75 3.10 Mengkaji Tahap Pencemaran Air daripada Sisa Domestik Aktiviti Inkuiri 75 Study the Water Pollution Level from Domestic Waste Inquiry Activity 3.11 Kaedah Pembersihan Air yang Tercemar Projek STEM menggunakan Teknologi Hijau A Purification Method for Contaminated Water using Green STEM Project Technology 3.12 Peranan Setiap Individu dalam Mengurus Sumber Semula Jadi untuk Mengekalkan Keseimbangan Alam Sekitar Perbincangan The Role of Individuals in Managing Natural Resources to Discussion Maintain the Balance in the Environment Praktis SPM Cabaran KBAT Online Quick Quiz Kod QR BAB 4 Kadar Tindak Balas Rate of Reaction No Tajuk Aktiviti Jenis Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Halaman Tarikh Catatan Catatan 4.1 Memahami Kadar Tindak Balas Perbincangan 77 Understanding Rate of Reaction Discussion 79 Aktiviti Inkuiri 82 4.2 Menentukan Kadar Tindak Balas Inquiry Activity Determining the Rate of Reaction Eksperimen Wajib 4.3 Kesan Suhu terhadap Kadar Tindak Balas Effect of Light on the Growth of Microorganisms Compulsory Experiment 4.4 Kesan Kepekatan terhadap Kadar Tindak Balas Eksperimen Wajib 85 Effect of Concentration on the Rate of Reaction Compulsory Experiment 4.5 Kesan Saiz Bahan Tindak Balas terhadap Kadar Eksperimen Wajib 88 Tindak Balas 91 Effect of Size of Reactant on the Rate of Reaction Compulsory Experiment 4.6 Kesan Mangkin terhadap Kadar Tindak Balas Eksperimen Wajib Effect of Catalyst on the Rate of Reaction Compulsory Experiment 4.7 Aplikasi Kadar Tindak Balas dalam Kehidupan Harian Perbincangan 94 Application of Rate of Reaction in Daily Life Discussion 95 96 4.8 Aplikasi Kadar Tindak Balas dalam Industri Perbincangan 100 Application of Rate of Reaction in Industries Discussion 100 Praktis SPM Cabaran KBAT Online Quick Quiz Kod QR BAB 5 Sebatian Karbon Carbon Compounds No Tajuk Aktiviti Jenis Aktiviti Halaman Tarikh 5.1 Sebatian Karbon dalam Alam Perbincangan 102 Carbon Compounds in Nature Discussion v 5.2 Kitar Karbon Perbincangan 103 Carbon Cycle Discussion 104 105 5.3 Sebatian Hidrokarbon dalam Alam Perbincangan 106 Hydrocarbon Compounds in Nature Discussion 109 110 5.4 Proses Penyulingan Berperingkat Petroleum Aktiviti Inkuiri 112 The Fractional Distillation Process of Petroleum Inquiry Activity 114 115 5.5 Alkana dan Alkena Perbincangan 117 Alkanes and Alkenes Discussion 118 119 5.6 Sumber Tenaga Alternatif dan Tenaga Boleh Baharu Projek STEM Alternative Energy Sources and Renewable Energy STEM Project 120 5.7 Penghasilan Alkohol Aktiviti Inkuiri 121 Production of Alkohol Inquiry Activity 123 5.8 Penghasilan Etanol Tulen melalui Proses Penyulingan Aktiviti Inkuiri Production of Pure Ethanol through Distillation Process Inquiry Activity 124 5.9 Sifat Fizik Alkohol Aktiviti Inkuiri 125 Physical Properties of Alcohol Inquiry Activity 126 127 5.10 Sifat Kimia Alkohol Aktiviti Inkuiri 130 Chemical Properties of Alcohol Inquiry Activity 131 134 5.11 Kegunaan Alkohol dalam Kehidupan Harian Perbincangan 134 The Uses of Alcohol in Daily Life Discussion 5.12 Kesan Alkohol pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Kesihatan Manusia Perbincangan Effects of Alcohol on Human Health Discussion 5.13 Lemak Tepu dan Lemak Tak Tepu Perbincangan Saturated Fats and Unsaturated Fats Discussion 5.14 Perbandingan antara Lemak Tepu dengan Lemak Tak Perbincangan Tepu Discussion Comparison between Saturated Fats and Unsaturated Fats 5.15 Kelapa Sawit dan Penghasilan Minyak Sawit di dalam Aktiviti Inkuiri Makmal Inquiry Activity Oil Palm and Production of Palm Oil in the Laboratory 5.16 Pengesktrakan Minyak Sawit secara Industri Perbincangan Palm Oil Extraction in Industry Discussion 5.17 Mengenal Pasti Komponen Minyak Sawit dan Eksperimen Terbimbing Membandingkan dengan Minyak Sayuran Guided Experiment Identify the Components of Palm Oil and Compare with Vegetables Oils 5.18 Sifat Kimia Minyak Sawit dan Proses Pengemulsian Perbincangan Chemical Properties of Palm Oil and Emulsification Process Discussion 5.19 Kegunaan Minyak Kelapa Sawit dan Nutriennya Perbincangan Uses of Palm Oil and Its Nutrients Discussion 5.20 Menghasilkan Sabun melalui Proses Saponifikasi Eksperimen Wajib To Produce Soap through Saponification Process Compulsory Experiment 5.21 Tindakan Pencucian Sabun Perbincangan The Cleansing Action of Soap Discussion Praktis SPM Cabaran KBAT Online Quick Quiz Kod QR BAB 6 Elektrokimia Electrochemistry No Tajuk Aktiviti Jenis Aktiviti Halaman Tarikh Catatan 6.1 Sel Elektrolisis Perbincangan 136 Electrolytic Cell Discussion vi 6.2 Elektrolisis bagi Sebatian Ion dalam Pelbagai Keadaan Eksperimen Wajib 137 Electrolysis of Ionic Compounds in Various Conditions Compulsory Experiment 141 6.3 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Elektrolisis Larutan Akueus (Kedudukan Ion dalam Siri Elektrokimia) Eksperimen Wajib 145 Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Affecting the Products of Electrolysis in Aqueous Solution (Position of Ions in the Electrochemical Series) Compulsory Experiment 147 pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah 6.4 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Elektrolisis Eksperimen Wajib 152 Larutan Akueus (Kepekatan Elektrolit) 154 Factor Affecting the Products of Electrolysis in Aqueous Compulsory Experiment 155 Solution (Concentration of Electrolyte) 156 Eksperimen Wajib 157 6.5 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Elektrolisis Larutan 160 Akueus (Jenis Elektrod) Compulsory Experiment 160 Factors Affecting the Products of Electrolysis in Aqueous Solution (Types of Electrod) Perbincangan Discussion 6.6 Aplikasi Elektrolisis dalam Industri Aktiviti Inkuiri Application of Electrolysis in the Industries Inquiry Activity Aktiviti Inkuiri 6.7 Proses Penyaduran Logam secara Elektrolisis Inquiry Activity Process of Electroplating Metals using Electrolysis Aktiviti Inkuiri Inquiry Activity 6.8 Penulenan Logam Projek STEM Purification of Metals STEM Project 6.9 Sel Ringkas Simple Cell 6.10 Menghasilkan Tenaga Elektrik daripada Pelbagai Sumber Generating Electricity from a Variety of Sources Praktis SPM Cabaran KBAT Online Quick Quiz Kod QR BAB 7 Cahaya dan Optik Light and Optics No Tajuk Aktiviti Jenis Aktiviti Halaman Tarikh Catatan 162 7.1 Kanta Cembung dan Kanta Cekung Perbincangan Convex Lenses and Concave Lenses Discussion 7.2 Menunjukkan Kanta Cembung Sebagai Kanta 163 Penumpu dan Kanta Cekung Sebagai Kanta Pencapah Aktiviti Inkuiri To Show a Convex Lens as a Converging Lens and a Concave Inquiry Activity Lens as a Diverging Lens 7.3 Panjang Fokus bagi Kanta Cembung Aktiviti Inkuiri 164 Focal Length of a Convex Lens Inquiry Activity 166 167 7.4 Mendefinisikan Istilah Optik Perbincangan Define the Optical Terms Discussion 7.5 Menentukan Ciri Imej Melalui Gambar Rajah Sinar Perbincangan Determne the Characteristics of Image Using Ray Diagrams Discussion 7.6 Ciri-ciri Imej yang Dibentuk oleh Kanta Cembung dan Aktiviti Inkuiri Kanta Cekung Characteristics of Images Formed by Convex Lens and Concave Inquiry Activity 169 Lens 7.7 Mengkonsepsikan Rajah Sinar bagi Peralatan Optik Perbincangan 172 Conceptualising Ray Diagrams in Optical Instruments Discussion 173 175 7.8 Mereka Bentuk dan Membina Teleskop Ringkas Aktiviti Inkuiri To Design and Build a Simple Telescope Inquiry Activity 7.9 Aplikasi Kanta dalam Peralatan Optik Perbincangan The Application of Lenses in Optical Instruments Discussion vii Praktis SPM 177 Cabaran KBAT 179 Online Quick Quiz Kod QR 179 BAB 8 Daya dan Tekanan Force and Pressure No Tajuk Aktiviti Jenis Aktiviti Halaman Tarikh Catatan Aktiviti Inkuiri 181 Catatan 8.1 Tekanan dan Arah dalam Cecair 182 Pressure and Direction in Liquids Inquiry Activity 184 Aktiviti Inkuiri 186 8.2 Kesan Pemindahan Tekanan dalam Cecair Inquiry Activity The Effect of Transmission of Pressure in Liquids Perbincangan 187 Discussion 188 pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Aplikasi Prinsip Operasi Sistem Hidraulik Perbincangan 190 Applications of Operational Principle of Hydraulic System Discussion 190 8.4 Aplikasi Prinsip Bernoulli Projek STEM Application of Bernoulli’s Principle STEM Project 8.5 Mereka Bentuk Alat menggunakan Prinsip Tekanan dalam Bendalir Design a Tool using the Principle of Pressure in Fluids Praktis SPM Cabaran KBAT Online Quick Quiz Kod QR BAB 9 Teknologi Angkasa Lepas Space Technology No Tajuk Aktiviti Jenis Aktiviti Halaman Tarikh 192 9.1 Jenis-Jenis Orbit Satelit Perbincangan The Types of Satellite Orbits Discussion 9.2 Kedudukan Apogi dan Perigi Satu Satelit dalam Orbit 194 Elips Perbincangan The Position of the Apogee and Perigee of a Satellite in an Discussion Elliptical Orbit 9.3 Hubungan antara Ketinggian Orbit dengan Halaju Perbincangan 194 Satelit Discussion Relationship between the Altitude of the Orbit and the 195 Velocity of the Satellite 196 196 9.4 Pelancaran Satelit Perbincangan 197 Satellite Launching Discussion 198 200 9.5 Fungsi Stesen Angkasa Perbincangan 200 Function of a Space Station Discussion 9.6 Kesan Perkembangan Pesat dalam Teknologi Perbincangan Angkasa Lepas Discussion The Impact of Rapid Development in Space Technology 9.7 Sistem Penentu Sejagat Perbincangan Global Positioning System, GPS Discussion Praktis SPM Cabaran KBAT Online Quick Quiz Kod QR viii BAB Sains  Tingkatan 5  Bab 1  STRATEGI PdPc1 BAB 1  Mikroorganisma Microorganisms Panduan RPH Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman 1.1 Dunia Mikroorganisma Aktiviti 1.1.1 Berkomunikasi mengenai 2–3 mikroorganisma 1.1 Pelbagai Jenis Mikroorganisma Buku Teks m.s 4 – 5 Tahap Penguasaan: BBM PAK-21 KBAT Buku teks, Internet, soalan kuiz Jigsaw, Kuiz Mengaplikasi EMK i-THINK Nilai Murni Sains dan teknologi – Sistematik, yakin dan beretika Cadangan PdPc 1.

Guru membahagikan murid secara rata ke dalam kumpulan ‘pakar’ seperti berikut: (a) Kumpulan A: Bakteria (b) Kumpulan B: Protozoa (c) Kumpulan C: Virus (d) Kumpulan D: Kulat (e) Kumpulan E: Alga 2. Setiap anggota diberikan nombor seperti 1, 2, 3, 4. . 3. Setiap kumpulan dibekalkan sumber dan maklumat untuk mengkaji jenis mikroorganisma yang diberi dari segi struktur, bentuk, habitat, nutrisi, cara pembiakan dan sebagainya.

4. Selepas 15 minit, guru menyusun semula murid kepada kumpulan-kumpulan berikut: (a) Kumpulan 1: Murid yang pegang nombor 1 (b) Kumpulan 2: Murid yang pegang nombor 2 dan seterusnya 5. ‘Pakar’ bagi topik tertentu dalam setiap kumpulan akan menyampaikan bahan maklumatnya mengenai jenis mikroorganisma yang pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah kepada yang lain.

Anggota dalam kumpulan menerima maklumat daripada ‘pakar’. 6. Selepas itu, guru mengadakan kuiz untuk menguji kefahaman murid. 7. Murid melengkapkan soalan pada muka surat 2 – 4. Panduan RPH Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman Aktiviti 1.2 Menjalankan Eksperimen 1.1 Dunia Mikroorganisma 1.1.2 Menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan bagi Menunjukkan Kewujudan mikroorganisma 5–7 Mikroorganisma Buku Teks m.s 6 – 7 Tahap Penguasaan: BBM PAK-21 KBAT Buku teks, set radas (rujuk aktiviti 1.2) Penemuan Inkuiri Menganalisis EMK i-THINK Nilai Murni Sains dan teknologi – Jujur dalam merekod data, sistematik, yakin dan beretika Cadangan PdPc 1.

Guru membahagikan murid ke dalam kumpulan. 2. Murid diminta menjalankan eksperimen dengan merujuk kepada prosedur aktiviti 1.2. 3. Selepas tiga hari, murid mencatatkan hasil pemerhatian. 4. Murid melengkapkan soalan perbincangan dan kesimpulan pada muka surat 6 – 7. EG 1-1 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 Panduan RPH Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman Aktiviti 1.1.2 Menjalankan eksperimen 8 – 16 1.3 Kesan Nutrien dan Kelembapan 1.1 Dunia Mikroorganisma untuk mengkaji faktor yang terhadap Pertumbuhan mempengaruhi pertumbuhan Mikroorganisma mikrooganisma 1.4 Kesan Cahaya terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma 1.5 Kesan Suhu terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma 1.6 Kesan pH terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma Buku Teks m.s 8 – 9 Tahap Penguasaan: BBM PAK-21 KBAT Buku teks, set radas (rujuk aktiviti 1.3-1.6), Penemuan Inkuiri Menganalisis sampul surat berisi soalan EMK i-THINK Nilai Murni Sains dan teknologi – Jujur dalam merekod data, sistematik, yakin dan beretika Cadangan PdPc 1.

Guru membahagikan murid ke dalam empat kumpulan. 2. Guru menyediakan empat sampul surat, setiap sampul surat mengandungi salah satu soalan seperti berikut: (a) Adakah nutrien dan kelembapan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? (b) Bagaimanakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan bakteria? (c) Bagaimanakah suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria? (d) Bagaimankah pH mempengaruhi pertumbuhan bakteria? 3. Setiap kumpulan menghantar seorang wakil untuk mencabut salah satu sampul surat.

Kumpulan tersebut diminta menjalankan eksperimen dan tugasan masing-masing berdasarkan cabutan sampul surat tersebut. 4. Setiap kumpulan diminta menjalankan eksperimen dengan merujuk kepada prosedur aktiviti 1.3 – 1.6 berdasarkan tugasan masing-masing. 5. Setiap kumpulan diberi tempoh seminggu untuk menyediakan pembentangan dapatan eksperimen dalam bentuk persembahan multimedia.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

6. Selepas seminggu, seorang wakil dari setiap kumpulan diminta membentangkan dapatan eksperimen di hadapan kelas. 7. Sesi pertanyaan diadakan selepas itu. 8. Guru membuat rumusan keseluruhan berdasarkan pembentangan dapatan eksperimen setiap kumpulan.

9. Murid melengkapkan laporan keempat-empat eksperimen pada muka surat 8 – 16. Panduan RPH Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman Aktiviti 1.7 Kegunaan dan Peranan 1.2 Mikroorganisma Berfaedah 1.2.1 Mewajarkan aplikasi Mikroorganisma Berfaedah mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan 17 – 18 Buku Teks m.s 10 – 11 Tahap Penguasaan: BBM PAK-21 KBAT Gallery Walk Mengaplikasi Buku teks, Internet, kertas sebak, pen penanda, sticky notes i-THINK Nilai Murni Peta alir Menghargai sumbangan sains dan teknologi EMK Bahasa, keusahawanan © Penerbitan Pelangi Sdn.

Bhd. EG 1-2 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  Cadangan PdPc 1. Guru membahagikan murid ke dalam lima kumpulan mengikut tajuk-tajuk berikut: (a) Kegunaan dan peranan mikroorganisma berfaedah dalam pencernaan makanan (b) Kegunaan dan peranan mikroorganisma berfaedah dalam penguraian (c) Kegunaan dan peranan mikroorganisma berfaedah dalam perubatan (d) Kegunaan dan peranan mikroorganisma berfaedah dalam pertanian (e) Kegunaan dan peranan mikroorganisma berfaedah dalam perindustrian 2.

Setiap kumpulan diminta untuk mengumpulkan maklumat mengikut tajuk masing-masing. 3. Murid berbincang dan menyediakan maklumat yang diperoleh di atas kertas sebak untuk penyampaian.

4. Murid menampal kertas sebak di stesen kumpulan masing-masing. 5. Murid bergerak dari satu stesen ke satu stesen secara berkumpulan. 6. Murid digalakkan untuk membincangkan dan memberikan komen mengenai bahan dalam setiap stesen.

7. Selepas aktiviti Gallery Walk, guru mengadakan satu sesi sumbang saran untuk murid-murid memberi idea tentang potensi pembangunan dan penggunaan mikroorganisma dalam bidang-bidang yang lain. 8. Murid melengkapkan soalan pada muka surat 17-18. Panduan RPH Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman Aktiviti 1.8 Kegunaan Mikroorganisma 1.2 Mikroorganisma Berfaedah 1.2.2 Menjana idea potensi kegunaan dalam Bioteknologi dan mikroorganisma pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Kelestarian Alam Sekitar bioteknologi dan kelestarian 19 alam sekitar Buku Teks m.s 10 – 11 Tahap Penguasaan: BBM PAK-21 KBAT Buku teks, Internet Hot Seat Mengaplikasi EMK i-THINK Nilai Murni Bahasa, kelestarian global – Menghargai sumbangan sains dan teknologi Cadangan PdPc 1.

Guru memilih beberapa orang murid untuk menjadi ‘pakar’ bagi tajuk kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. 2. Murid yang dipilih akan diberi masa untuk mencari maklumat mengenai tajuk-tajuk berikut: (a) Pembuatan baja organik cecair daripada sisa buah-buahan (b) Rawatan sisa kumbahan dengan menggunakan mikroorganisma (c) Potensi kegunaan mikroorganisma yang lain dalam bioteknologi 3.

Setiap ‘pakar’ ini akan diletakkan dalam kumpulan-kumpulan kecil. 4. ‘Pakar’ akan menjawab soalan berkaitan dengan tajuk yang dikemukakan oleh ahli kumpulan.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

5. Murid melengkapkan soalan pada muka surat 19. Panduan RPH Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman Aktiviti 1.9 Teknik Aseptik Buku Teks 1.3 Pencegahan dan Rawatan 1.3.2 Menerangkan teknik aseptik m.s 10 – 11 Penyakit yang Disebabkan oleh dalam pengawalan penyebaran Mikorroganisma mikroorganisma 20 Tahap Penguasaan: BBM PAK-21 KBAT Mengaplikasi Buku teks, Internet, kertas sebak, Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Stray and pen penanda, sticky notes One Stay Nilai Murni Mengamalkan gaya hidup yang sihat dan sederhana EMK i-THINK Sains dan teknologi, bahasa Peta alir EG 1-3 © Penerbitan Pelangi Sdn.

Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 Cadangan PdPc 1. Guru membahagikan murid ke dalam kumpulan mengikut teknik-teknik aseptik seperti berikut: (a) Pensterilan (b) Pendidihan (c) Penggunaan disinfektan (d) Antiseptik (e) Penggunaan sinaran 2.

Setiap kumpulan mencari maklumat dan berbincang mengenai teknik aseptik masing-masing. 3. Seterusnya, setiap kumpulan menyediakan bahan penyampaian ke atas kertas sebak.

4. Salah seorang ahli kumpulan akan berdiri di depan hasil pameran tersebut untuk memberi penerangan kepada murid-murid yang melawat ke stesen. 5. Ahli kumpulan yang selebihnya akan melawat kumpulan lain untuk mendapatkan maklumat tentang teknik aseptik yang lain. 6. Ahli kumpulan kemudian kembali ke kumpulan masing-masing dan berkongsi maklumat dengan rakan yang tinggal. 7. Murid melengkapkan soalan pada muka surat 20. Panduan RPH Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman Aktiviti 1.10 Kesan Antibiotik terhadap 1.3 Pencegahan dan Rawatan 1.3.3 Menjalankan eksperimen 21 – 22 Penyakit yang Disebabkan oleh mengkaji kesan antibiotik Pertumbuhan Bakteria Buku Teks Mikorroganisma terhadap pertumbuhan bakteria m.s 12 – 13 Tahap Penguasaan: BBM PAK-21 KBAT Buku teks, set radas (rujuk aktiviti 1.10) Penemuan Inkuiri Menganalisis EMK i-THINK Nilai Murni Sains dan teknologi – Menghargai sumbangan sains dan teknologi Cadangan PdPc 1.

Guru membahagikan murid ke dalam kumpulan. 2. Murid diminta menjalankan eksperimen dengan merujuk kepada prosedur aktiviti 1.10.

3. Selepas dua hari, murid mencatatkan hasil pemerhatian. 4. Murid melengkapkan soalan perbincangan dan kesimpulan pada muka surat 22. Panduan RPH Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman Aktiviti 1.11 Kaedah Rawatan Penyakit 1.3 Pencegahan dan Rawatan 1.3.4 Berkomunikasi tentang kaedah Penyakit yang Disebabkan oleh rawatan penyakit berjangkit Berjangkit Buku Teks Mikorroganisma 23 m.s 14 – 16 Tahap Penguasaan: BBM Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah KBAT Buku teks, skrip lakonan Role Play Mencipta EMK i-THINK Nilai Murni Bahasa, sains dan teknologi – Menghargai sumbangan sains dan teknologi, bekerjasama Cadangan PdPc 1.

Guru membahagikan murid ke dalam kumpulan. 2. Guru membantu murid menentukkan tempat, masa dan senario. Rujuk kepada contoh berikut: Tempat: Klinik kesihatan Senario: Doktor menerangkan fungsi ubat yang berlainan jenis (anti-virus, antibiotik dan anti-kulat) kepada pesakit-pesakit yang mempunyai isu kesihatan yang berlainan serta bahayanya penggunaan ubat tersebut secara berlebihan Watak 1: Doktor Watak 2: Pesakit dengan penyakit peparu jangkitan bakteria Watak 3: Pesakit dengan penyakit kaki makan air (athlete’s foot) Watak 4: Pesakit dengan penyakit kayap 3.

Setiap kumpulan diberikan tempoh 15 minit untuk melakukan sumbang saran dan menyediakan skrip dialog. 4. Semua kumpulan diberikan peluang untuk membuat persembahan di hadapan kelas. 5. Murid melengkapkan soalan pada muka surat 23.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 1-4 BAB Mikroorganisma Microorganisms 1 PETA Konsep pertumbuhan Nutrien / Nutrients dipengaruhi oleh Kelembapan / Humidity Bakteria / Bacteria growth affected by Kulat / Fungi Cahaya / Light Suhu / Temperature Protozoa / Protozoa Virus / Virus pH / pH Alga / Algae MIKROORGANISMA dikelaskan kepada classified into MICROORGANISMS Faedah Berbahaya Useful Harmful dalam menyebabkan in causes • Pencernaan makanan Pencegahan Penyakit Rawatan Food digestion Prevention Diseases Treatment • Penguraian Decomposition Teknik aseptik Antibiotik Antikulat Antivirus • Perubatan Aseptic techniques Antibiotic Antifungal Antiviral Medicine menggunakan Kesan antibiotik • Pertanian using Effect of antibiotic Agriculture • Perindustrian • Pensterilan Sterilisation Industry • Pendidihan • Bioteknologi Boiling • Penggunaan disinfektan Biotechnology Use of disinfectant • Antiseptik Antiseptic • Sinaran Radiation Adakah anda tahu bahawa antibiotik boleh membunuh bakteria ‘jahat’ dan juga bakteria ‘baik’?

Jadi jika anda perlu mengambil antibiotik, pastikan anda mengambil banyak makanan yang boleh merangsang mikroorganisma baik selepas itu. Do you know that antibiotics can kill ‘bad’ bacteria as well as ‘good’ bacteria? So, if you need to take antibiotics, make sure you eat lots of foods that boost your ‘good’ microbes afterwards.

  Sains  Tingkatan 5  Bab 1 Standard Kandungan 1.1  Dunia Mikroorganisma Tarikh: BAB 1 AKTIVITI 1.1 Pelbagai Jenis Mikroorganisma Masteri Perbincangan Various Types of Microorganisms 1. Mikroorganisma dikelaskan kepada lima kumpulan. Lengkapkan peta pokok di bawah. Microorganisms can be classified into five groups.

Complete the tree map below. Virus Kulat Bakteria Alga Protozoa Virus Fungi Bacteria Algae Protozoa Mikroorganisma Bakteria Alga Virus Kulat Protozoa Bacteria Algae Virus Fungi Protozoa 2. Namakan mikroorganisma-mikroorganisma berikut dan tandakan (✓) sama ada unisel (U) atau multisel (M).

Kemudian, kelaskan mikroorganisma-mikroorganisma ini. Name the following microorganisms and tick (✓) whether they are unicellular (U) or multicellular (M). Then, classify these microorganisms. Protozoa Kokus Bakteriofaj Alga Yis Protozoa Coccus Backteriophage Algae Yeast Kulat Spirogira Klamidomonas Virus Spirogyra Mukor Chlamydomonas Virus Fungi Bakteria Mucor Paramesium Diplokokus Influenza Bacteria Ameba Paramecium Diplococcus Influenza Amoeba Streptokokus (i) Diplokokus U ✓U Streptococcus Diplococcus ✓M M (i) Mukor ✓U (i) Ameba ✓U M Mucor Amoeba M ✓U M (ii) Paramesium Paramecium (ii) YYeaisst (ii) Kokus Stafilokokus Kulat / Fungi Tripanosom Coccus Staphylococcus Trypanosome (c) Protozoa /Protozoa (a) Bakteria / Bacteria (b) Virus mozek tembakau (ii) Influenza (i) Klamidomonas ✓U Tobacco mosaic virus In uenza Chlamydomonas M (i) Bakteriofaj Bacteriophage (ii) Spirogira U (d) Virus /Viruses Spirogyra ✓M (e) Alga /Algae © Penerbitan Pelangi Sdn.

Bhd. 2 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  3. Lengkapkan ciri-ciri mikroorganisma dalam jadual di bawah dengan jawapan yang tepat. BAB 1 Complete the characteristics of microorganisms in the table below with the correct answer. Mikroorganisma Ciri-ciri /Characteristics Microorganisms Bentuk Habitat Nutrisi Cara pembiakan Shape Habitat Nutrition Reproduction method Bakteria • Kokus Boleh ditemui di • Saprofit • Pembiakan aseks Bacteria Coccus mana-mana Saprophyte Asexual reproduction • Dinding sel Can be found Menghasilkan anywhere terdiri daripada • Basilus makanan sendiri peptidoglikan Bacillus Produces own food Cell wall is made up of peptidoglycan • Parasit Belahan dedua • Tidak • Spirilum Parasite Binary fission mempunyai Spirillum Mendapat • Pembiakan seks Sexual reproduction membran makanan daripada nukleus organisma Do not have hidup yang lain Obtains food membran nucleus from other living organisms DNA DNA dipindahkan • Autotrof DNA are transferred Autotroph Mendapatkan Konjugasi Conjugation makanan daripada • Vibrio organisma mati Vibrio dan reput Obtains food from dead and decaying organisms Kulat • Sfera Kawasan dan • Saprofit • Pembiakan aseks Fungi Sphere gelap Saprophyte Asexual reproduction • Jaringan and Menghasilkan • Tumbuhan lembap areas Spora yang tidak filamen Dark makanan sendiri Spore mempunyai Network filaments Produces own food klorofil damp Plants that • Parasit do not have Parasite Pembentukan spora chlorophyll Mendapat Spore formation makanan daripada organisma Tunas / Bud hidup yang lain Obtains food from other living organisms Pertunasan Conjugation 3 © Penerbitan Pelangi Sdn.

Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 BAB 1 Mikroorganisma Ciri-ciri /Characteristics Microorganisms Bentuk Habitat Nutrisi Cara pembiakan Shape Habitat Nutrition Reproduction method • Pembiakan seks Sexual reproduction Dua hifa bercantum Two hyphae joined Konjugasi Conjugation Protozoa / Protozoa Pelbagai saiz dan Di dalam • Saprofit • Pembiakan aseks • Mempunyai bentuk air tawar Saprophyte Asexual reproduction Various in sizes and Menghasilkan nukleus, shapes dan kawasan Belahan dedua sitoplasma dan lembap makanan sendiri Binary fission Produces own food • Pembiakan seks plasma In freshwater and Sexual reproduction damp area • Parasit membran Parasite Pertukaran Have a nucleus, Mendapat bahan genetik cytoplasm, and a makanan Exchange of plasma daripada genetic materials organisma membrane hidup yang lain Konjugasi Obtains food Conjugation from other living organisms Virus / Viruses Mikroorganisma Hanya boleh • Parasit DNA virus • Tidak mempunyai ditemui dalam Parasite Viral DNA terkecil Mendapat sitoplasmayang hanya boleh sel hidup DNA bakteria pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah plasma dilihat di bawah makanan Bacterial DNA mikroskop elektron Can only be found in daripada dan nukleus Smallest living cells organisma Penggandaan dua Do not have hidup yang lain Duplicating Obtains food cytoplasmmicroorganism that can from other living plasma membrane only be seen under an organisms and nucleus electron microscope Alga / AlgaePelbagai saiz dan Tempat Kebanyakan • Pembiakan aseks • Mempunyai bentuk lembap alga mempunyai Asexual reproduction Various in sizes and Belahan dedua pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah, shapes yang menerima klorofil Binary fission nukleus cahaya matahari • Pembiakan seks untuk Sexual reproduction sitoplasma Damp menjalankan Konjugasi proses fotosintesis Conjugation dan dinding sel areas that receive Most algae have berselulosa sunlight Have chloroplast chlorophyll nucleusto carry out cytoplasm and photosynthesis process cellulose cell wall © Penerbitan Pelangi Sdn.

Bhd. 4 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  EKSPERIMEN 1.2 Tarikh: Pendekatan inkuiri BAB 1 Wajib Menjalankan Eksperimen bagi Menunjukkan Kewujudan Mikroorganisma To Conduct an Experiment to Show the Presence of Microorganisms PEKA Tujuan Membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar bernutrien pada tiga keadaan tangan yang EKSPERIMEN WAJIB Aim berbeza, iaitu: To compare the growth of bacteria on nutrient agar for three different condition of hand, which are: • Tangan yang tidak dibasuh / Unwashed hands • Tangan setelah dibasuh dengan air sahaja / Hands washed with water • Tangan setelah dibasuh dengan sabun / Hands washed with water and soap K1P1 Pernyataan Adakah keadaan tangan yang berbeza mempengaruhi pertumbuhan bakteria pada agar bernutrien?

Masalah Does different condition of hands affect the bacterial growth on nutrient agar? Problem Statement Hipotesis Pertumbuhan bakteria pada agar bernutrien adalah lebih tinggi dalam keadaan tangan yang Hypothesis tidak dibasuh berbanding dengan tangan yang dibasuh dengan air dan sabun.

The bacterial growth on nutrient agar is higher in unwashed hands compared to the hand washed using water and soap. K1P2 Pemboleh Ubah (a) Dimanipulasikan : Keadaan tangan Variables Manipulated Condition of hands K1 (b) Bergerak balas : Pertumbuhan bakteria pada agar bernutrien PI 1 Manipulated Bacterial growth on the nutrient agar 2 3 (c) Dimalarkan : Jenis nutrien, tangan murid, suhu dan masa inkubasi K1P3 4 Constant Type of nutrient, student’s hand, temperature and time of incubation 5 S Bahan Agar-agar nutrien steril, sabun Materials Sterile nutrient agar, Radas Piring Petri steril dengan penutup, pita selofan, pen penanda, inkubator, kanta pembesar Apparatus Sterile petri dishes with lids, cellophane tape, marker pen, incubator, magnifying glass K1P4 Prosedur Agar nutrien yang disterilkan Procedure Sterilised nutrient agar K1 Piring Petri PI Petri dish 1 ABC 2 3 1.

Sediakan tiga piring Petri steril dan labelkan sebagai A, B dan C. 4 Prepare three sterile Petri dishes and label as A, B and C. 5 2. Tuangkan 10 cm3 agar-agar nutrien steril ke dalam setiap piring Petri. S Pour10 cm3 sterile nutrient agar into each Petri dish. 3. Pilih seorang murid bagi mewakili tiga jenis keadaan tangan, iaitu tangan yang tidak dibasuh, tangan yang dibasuh dengan air sahaja dan tangan yang dibasuh dengan air dan sabun.

Choose any one student to represent three conditions of hands which are unwashed hand, hands washed with water only and hands washed with water and soap. 4. Letakkan tapak tangan kiri yang tidak dibasuh pada permukaan agar-agar nutrien steril di dalam piring Petri A selama 1 minit.

Place the unwashed left palm onto the surface of sterile nutrient agar in a Petri dish A for 1 minute. 5. Alihkan tangan dan tutup piring Petri A dengan penutupnya dan rekatkan dengan serta-merta.

Remove the hand and cover the Petri dish A with lid and seal immediately. 5 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 BAB 1 6. Ulangi langkah 4 dan 5 dengan meletakkan tapak tangan kiri yang dibasuh dengan air pada permukaan agar nutrien steril di dalam piring Petri B, kemudian tapak tangan kiri yang dibasuh dengan air dan sabun pada permukaan agar nutrien steril di dalam piring Petri C.

Repeat steps 4 and 5 by placing the left palm washed with water onto the surface of sterile nutrient agar in Petri dish B, then the left palm washed with water and soap onto the surface of sterile nutrient agar in the Petri dish Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah. EKSPERIMEN WAJIB 7. Simpan kesemua piring Petri dalam keadaan telangkup di dalam inkubator pada suhu 37°C selama tiga hari.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

Keep all the Petri dishes in inverted condition in an incubator at 37°C for three days. 8. Rekodkan pemerhatian selepas hari ketiga. K2P4 Record the observation after after days. Kaedah 1. Tiga piring petri steril disediakan dan dilabelkan sebagai A, Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah and C.

Method Three sterile petri dishes were prepared and labelled as A, B and C. 2. 10 cm3 agar-agar nutrien steril dituangkan ke dalam setiap piring petri. 10 cm3 sterile nutrient agar were poured into each petri dish. 3. Seorang murid dipilih bagi mewakili tiga jenis keadaan tangan, iaitu tangan yang tidak dibasuh, tangan yang dibasuh dengan air sahaja dan tangan yang dibasuh dengan air dan sabun.

One student were chose to represent three conditions of hands which are unwashed hand, hands washed with water only and hands washed with water and soap. 4. Tapak tangan kiri yang tidak dibasuh diletakkan pada permukaan agar-agar nutrien steril di dalam piring Petri A selama 1 minit. The unwashed left palm is placed onto the surface of sterile nutrient agar in a Petri dish A for 1 minute. 5. Tangan dialihkan dan piring Petri A ditutup dengan penutupnya dan direkatkan dengan serta-merta.

The hand was removed and the Petri dish A was covered with lid and sealed immediately. 6. Langkah 4 dan 5 diulangi dengan meletakkan tapak tangan kiri yang telah dibasuh dengan air pada permukaan agar nutrien steril di dalam piring Petri B, kemudian tapak tangan kiri yang telah dibasuh dengan air dan sabun pada permukaan agar nutrien steril di dalam piring Petri C.

Steps 4 and 5 were repeated by placing the left palm that has been washed with water onto the surface of sterile nutrient agar in Petri dish B, then the left palm that has been washed with water and soap onto the surface of sterile nutrient agar in the Petri dish C. 7. Kesemua piring Petri disimpan dalam keadaan telangkup di dalam inkubator pada suhu 37°C selama tiga hari.

All the Petri dishes were kept in inverted condition in an incubator at 37°C for three days. 8. Pemerhatian direkodkan selepas hari ketiga. K1P5 The observation pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah recorded after 3 days Pemerhatian Piring Petri Keadaan tangan Bilangan koloni bakteria Petri dish Hands condition Number of bacterial colonies Observation A B Tangan yang tidak dibasuh Sangat banyak K1 C Unwashed hands Vast PI Basuh tangan dengan air sahaja 1 Washed hands with water only Many 2 Basuh tangan dengan air dan sabun Banyak 3 Washed hands with water and soap Sedikit S A few K3P1 K3P2 K3P3 © Penerbitan Pelangi Sdn.

Bhd. 6 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  Perbincangan 1. Bagaimanakah pertumbuhan bakteria dikira pada penghujung eksperimen? BAB 1 How does the bacterial growth measured at the end of experiment? Discussion Mengira jumlah koloni bintik putih yang dilihat pada agar-agar.

Calculate the total colony of white spots appeared on agar. 2. Bagaimanakah untuk mensterilkan agar-agar nutrien?

pada suhu 120°C EKSPERIMEN WAJIB How to sterelise the nutrient agar? Panaskan agar-agar nutrien itu di dalam periuk tekanan /autoklaf selama 20 minit. Heat the nutrient agar in a pressure cooker / autoclave at 120°C for 20 minutes.

3. Berikan dua keadaan di sekolah yang menyebabkan anda perlu untuk membasuh tangan. State two conditions at school that cause you need to wash your hands. Sebelum makan di kantin sekolah dan selepas menggunakan tandas Before eat at school canteen and affter using the toilet 4.

Tandakan (3) pada bahan yang digunakan bagi memastikan kotoran hilang daripada permukaan tangan. Mark (3) on the materials that can ensure the germs are remove from the surface of our hands. Air Sabun Pembersih sanitasi alkohol Water Soap Alcohol sanitiser 3 3 3 5. Susun semula langkah-langkah mencuci tangan yang betul. (Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia) Rearrange the correct hand washing steps.

(Source: Ministry of Health Malaysia) • Basuh tangan dengan air bersih secukupnya • Basahkan tangan dan ratakan Wash your hands with enough clean water sabun dengan sempurna • Keringkan tangan dengan kain bersih atau tisu Dry hands with a clean cloth or tissue Wet your hands and apply the soap • Gosok setiap jari dan celah jari • Gosok kedua-dua tapak tangan Rub each finger and between the fingers Rub palms togethe Basahkan tangan Gosok kedua-dua Gosok setiap jari Gosok kuku di dan ratakan sabun tapak tangan dan celah jari tapak tangan dengan sempurna Rub palms together Rub each finger and Rub fingertip on Wet your hands and between the fingers palm apply the soap Gosok belakang Basuh tangan dengan air Keringkan tangan dengan tangan dan celah jari bersih secukupnya kain bersih atau tisu Rub the back of the hand Wash your hands with enough Dry hands with a clean cloth or and between the fingers clean water tissue 6.

Selain kerap mencuci tangan, apakah cara lain yang perlu dilakukan untuk mengelakkan jangkitan mikroogranisma ketika kita berada di luar rumah? Besides from washing our hands often, what other ways should be done to prevent microogranism infections when we are outdoors? Pakai penutup mulut dan hidung / Wear a mask Kesimpuan 1. Hipotesis diterima. / Hypothesis is accepted. Conclusion 2. Pertumbuhan bakteria pada agar bernutrien adalah lebih tinggi dalam keadaan tangan yang tidak dibasuh berbanding dengan tangan yang dibasuh dengan air dan sabun.

The bacterial growth on nutrient agar is higher in unwashed hands compared to the hand washed using water and soap. 7 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 BAB 1 EKSPERIMEN 1.3 Tarikh: Pendekatan inkuiri Wajib Kesan Nutrien dan Kelembapan terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma Effects of Nutrients and Humidity on the Growth of Microorganisms Tujuan Mengkaji kesan nutrien dan kelembapan terhadap pertumbuhan mikroorganisma.

PEKA Aim To study the effects of nutrients and humidity on the growth of microorganisms. K1P1 EKSPERIMEN WAJIB Pernyataan Adakah nutrien dan kelembapan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Masalah Do nutrients and humidity affect the growth of microorganisms? Problem Statement Hipotesis Kehadiran nutrien dan kelembapan meningkatkan kadar pertumbuhan mikroorganisma.

Hypothesis The presence of nutrients and humidity increases the growth rate of microorganisms. K1P2 Pemboleh Ubah (a) Dimanipulasikan : Kehadiran nutrien dan air Variables Manipulated Presence of nutrients and water (b) Bergerak balas : Bilangan koloni bakteria Manipulated Number of bacterial colonies (c) Dimalarkan : Kuantiti bakteria / Jenis bakteria K1P3 Constant The quantity of bacteria / The type of bacteria Bahan Agar-agar nutrien steril, agar-agar steril tanpa nutrien dan kultur bakteria (Bacillus subtilis).

Materials Sterile nutrient agar, sterile agar without nutrient and bacterial culture (Bacillus subtilis). Radas Piring Petri steril dengan penutup, picagari steril 1 cm³silinder penyukat steril, pita selofan dan Apparatus ketuhar.

Sterile Petri dishes with lids, sterile 1 cm³ syringe, sterile measuring cylinder, cellophane tape and oven. K1P4 Prosedur Agar-agar Agar-agar Agar-agar Procedure nutrien nutrien kering tanpa nutrien Nutrient agar Dry nutrient agar K1 Agar without + + PI 1 nutrient Piring Petri A Piring Petri B Kultur bakteria Piring Petri C Kultur bakteria 2 + Petri dish B Bacterial culture Petri dish C Bacterial culture Kultur bakteria Petri dish A Bacterial culture 3 1.

Sediakan susunan radas seperti di atas. 4 Set up the apparatus as shown above. 5 2. Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah 10 cm3 agar-agar tanpa nutrien steril, agar-agar nutrien steril, agar-agar nutrien S kering dan 1 cm3 kultur bakteria masing-masing ke dalam piring Petri A, B dan C.

Pour 10 cm3 of sterile agar without nutrient, sterile nutrient agar, dry agar nutrient and 1 cm3 of bacterial culture into Petri dishes A, B and C respectively. 3. Tutup piring-piring Petri itu dengan penutup dan lekatkan dengan pita selofan.

Cover the Petri dishes with lids and seal the lids using cellophane tape. 4. Simpan kesemua piring Petri itu dalam keadaan telangkup pada suhu bilik. Keep all the Petri dishes in inverted condition at room temperature.

5. Rekod pemerhatian selepas dua hari. Record the observations after two days. Kaedah 1. Susunan radas disediakan seperti yang ditunjukkan / The apparatus was set up as shown. Method 2. 10 cm3 agar-agar tanpa nutrien steril, agar-agar nutrien steril, agar-agar nutrien kering dan 1 cm3 kultur bakteria masing-masing dituangkan ke dalam piring Petri A, B dan C.

10 cm3 of sterile agar without nutrient, sterile nutrient agar, dry agar nutrient and 1 cm3 of bacterial culture were poured into Petri dishes A, B and C respectively. 3. Kesemua piring Petri ditutup dengan penutup dan penutup dilekatkan dengan pita selofan.

All the Petri dishes were covered with lids and the lids were sealed using cellophane tape. © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 8 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  4. Kesemua piring Petri disimpan dalam keadaan telangkup pada suhu bilik. BAB 1 All the Petri dishes were kept inverted at room temperature. 5. Pemerhatian direkodkan selepas dua hari. Observations were recorded after two days. Pemerhatian Piring Petri Kehadiran Bilangan koloni bakteria EKSPERIMEN WAJIB Petri dish Presence of Number of bacterial colonies Observation A Nutrien Air Sedikit/ A few K1 B Nutrient Water Banyak / Many PI C Tiada / None 1 Tidak hadir / Absent Hadir / Present 2 Hadir / Present Hadir / Present 3 Hadir / Present Tidak hadir / Absent S K3P1 K3P2 K3P3 Perbincangan 1.

Bagaimanakah kadar pertumbuhan dikira pada akhir eksperimen? Discussion How is the growth rate of bacteria measured at the end pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah experiment? Mengira jumlah koloni bintik putih yang kelihatan. white spots appeared. Calculate the total colonies of 2.

Berdasarkan pemerhatian, berikan satu inferens tentang pertumbuhan bakteria. Based on the observation, state an inference about the growth of bacteria. Kadar pertumbuhan bakteria meningkat dalam kehadiran nutrien dan.

K4P1 air. increases in the presence of nutrients and water The growth rate of bacteria 3. Mengapakah piring-piring Petri perlu diletakkan terbalik? Menganalisis Why must the Petri dishes be placed invertedly? Untuk mengelakkan air terkondensasi daripada menitis ke atas permukaan agar. condensed water from dripping onto the surface of agar.

To prevent 4. Apa yang menyebabkan mikroorganisma menjadi tidak aktif dan mati apabila berada dalam persekitaran yang kering? What causes microorganisms to become inactive and die when they are in a dry condition? Mikroorganisma tidak dapat menjalankan proses metabolisme sel disebabkan ketiadaan air. process due to the absence of water. Microorganisms are unable to carry out cell metabolism 5. Bagaimanakah mikroorganisma seperti kulat dan alga mampu membiak dalam keadaan yang terlampau kering?

How microorganisms such as fungi and algae can grow in a condition that is too dry? Kedua-dua kulat dan alga boleh membiak secara aseks melalui pembentukan spora.

Both fungi and algae can reproduce asexually by the formation of spores. 6. Mikroorganisma yang memperoleh nutrien dari sel perumahnya disebut parasit.

The microorganism that obtains nutrients from its host cell is called parasite. Kesimpuan 1. Hipotesis diterima ?/ Hypothesis be accepted ?

K4P2 Conclusion lembap 2. Mikroorganisma tumbuh dengan lebih pantas dalam keadaan dan dalam kehadiran nutrien. humid condition and in the presence of Microorganisms grow faster in nutrients. K4P3 9 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 Tarikh: BAB 1 EKSPERIMEN 1.4 Kesan Cahaya terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma Wajib Effect of Light on the Growth of Microorganisms Pendekatan inkuiri Tujuan Mengkaji kesan cahaya terhadap pertumbuhan bakteria.

PEKA Aim To study the effect of light on the growth of bacteria. K1P1 EKSPERIMEN WAJIB Pernyataan Bagaimanakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan bakteria? Masalah How does light affect the growth of bacteria? Problem Statement Hipotesis Bakteria tumbuh pesat di dalam gelap berbanding dengan keadaan bercahaya.

Hypothesis Bacteria grow rapidly in the dark compared to the bright condition. K1P2 Pemboleh Ubah (a) Dimanipulasikan : Keamatan cahaya Variables Manipulated Light intensity K1 (b) Bergerak balas : Kekeruhan bubur nutrien PI 1 Manipulated Cloudiness of the nutrient broth 2 3 (c) Dimalarkan : Kuantiti bakteria 4 5 Constant Quantity of bacteria K1P3 S Bahan Kultur bakteria (Bacillus subtilis), bubur nutrien steril dan kapas steril.

Materials Bacteria culture (Bacillus subtilis), sterile nutrient broth and sterile cotton wool. Radas Tabung uji steril, silinder penyukat steril dan picagari steril 1 cm³. K1P4 Apparatus Sterile test tubes, sterile measuring cylinders and sterile 1 cm³ syringe. Prosedur A B    C Procedure Kapas Kapas K1 Cotton wool Cotton wool PI 1 5 cm3 bubur nutrien 5 cm3 bubur nutrien 2 5 cm3 nutrient broth 5 cm3 nutrient broth 3 + 4 + 5 1 cm3 kultur bakteria 1 cm3 kultur bakteria S 1 cm3 bacterial culture 1 cm3 bacterial culture Di dalam almari bertutup Di atas meja di dalam makmal Di bawah cahaya terang lampu meja Under the bright light of a table lamp Inside a closed cupboard On a table in the laboratory 1.

Masukkan pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah cm3 bubur nutrien pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah dan 1 cm3 kultur bakteria ke dalam tiga tabung uji steril berlabel A, B dan C seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

Add 5 cm3 of sterile nutrient broth and 1 cm3 of bacterial culture into three sterile test tubes labelled A, B and C as shown in the diagram. 2. Sumbat mulut setiap tabung uji dengan kapas steril.

Stuff the opening of each test tube with sterile cotton wool. 3. Letakkan tabung uji A ke dalam almari yang bertutup. Place test tube A inside a closed cupboard. 4. Letakkan tabung uji B di atas meja di dalam makmal.

Place test tube B on the table in a laboratory. 5. Perhatikan kekeruhan bubur nutrien selepas dua hari. Observe the cloudiness of the nutrient broth after two days © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 10 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  Kaedah 1. 5 cm3 bubur nutrien steril dan 1 cm3 kultur bakteria dimasukkan ke dalam tiga tabung uji BAB 1 Method steril berlabel A, B dan C seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

5 cm3 of sterile nutrient broth and 1 cm3 of bacterial culture were added into three sterile test tubes labelled A, B and C as shown in the diagram.

2. Mulut setiap tabung uji itu disumbat dengan kapas steril. EKSPERIMEN WAJIB The opening of each test tube was stuffed with sterile cotton wool. 3. Tabung uji A diletakkan di dalam almari yang bertutup. Test tube A was placed inside a closed cupboard. 4. Tabung uji B diletakkan di atas meja di dalam makmal. Test tube B was placed on a table in the laboratory.

5. Tabung uji C diletakkan di bawah cahaya terang lampu meja. Test tube C was placed under the bright light of a table lamp. 6. Kekeruhan bubur nutrien diperhatikan selepas dua hari. The cloudiness of the nutrient broth was observed after two days. K1P5 Pemerhatian Tabung uji Keamatan cahaya Kekeruhan bubur nutrien Test tube Light intensity Cloudiness of nutrient broth Observation A Gelap / Dark Keruh / Cloudy B Malap / Dim K1 C Terang / Bright Sedikit keruh / Slightly cloudy PI Tidak keruh / Not cloudy 1 2 3 S K3P1 K3P2 K3P3 Perbincangan 1.

Berdasarkan pemerhatian, berikan satu inferens tentang pertumbuhan bakteria. Discussion Based on the observation, give an inference about the growth of bacteria. K1 Bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap.

PI Bacteria grow better in dark condition. 1 2 2. Mikroorganisma kelas yang manakah tumbuh subur di dalam keadaan bercahaya? Mengapa? 3 Which class of microorganisms grow well in the light? Why?

Menganalisis S Alga kerana perlu menjalankan fotosintesis. Algae because they need to carry out photosynthesis  . 3. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria. dalam Based on this experiment, state the operational definition for bacteria. Bakteria ialah mikroorganisma yang menyebabkan kekeruhan bubur nutrien keadaan yang gelap. Bacteria are microorganisms which cause cloudiness of nutrient broth in dark condition.

Kesimpuan 1. Hipotesis diterima ? ? Conclusion Hypothesis is accepted K4P2 2. Bakteria tumbuh dan membiak dengan pesat dalam keadaan gelap. Bacteria grow and reproduce rapidly in dark condition. 11 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 BAB 1 EKSPERIMEN 1.5 Tarikh: Wajib Kesan Suhu terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma Effect of Temperature on the Growth of Microorganisms Pendekatan inkuiri Tujuan Mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria.

PEKA Aim To study the effect of temperature on the growth of bacteria. K1P1 EKSPERIMEN WAJIB Pernyataan Bagaimanakah suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria? Masalah How does temperature affect the growth of bacteria? Problem Statement Hipotesis Bakteria tumbuh dan membiak dengan pesat pada suhu 37°C tetapi tidak pada suhu Hypothesis yang sangat rendah atau sangat tinggi.

Bacteria grow and reproduce rapidly at the temperature of 37°C but not at a very low or very high temperatures. K1P2 Pemboleh Ubah (a) Dimanipulasikan : Suhu Variables Manipulated Temperature (b) Bergerak balas : Bilangan koloni bakteria Manipulated Number of bacterial colonies (c) Dimalarkan : Kuantiti bakteria / Jenis bakteria K1P3 Constant Quantity of bacteria / The type of bacteria Bahan Agar-agar nutrien steril dan kultur bakteria (Bacillus subtilis).

Materials Sterile nutrient agar and bacterial culture (Bacillus subtilis). Radas Piring Petri steril dengan penutup, silinder penyukat steril, picagari steril 1 cm³, pita selofan, Apparatus ketuhar dan peti sejuk. Sterile Petri dishes with lids, sterile measuring cylinders, sterile 1 cm³ syringe, cellophane tape, oven and refrigerator. Prosedur K1P4 Procedure 1. Labelkan empat piring Petri steril yang mengandungi agar-agar nutrien sebagai A, B, C K1 dan D.

PI Label four sterile Petri dishes containing sterile nutrient agar as A, B, C and D. 1 2 Piring petri Agar-agar nutrien lembap Piring petri Agar-agar nutrien lembap Piring petri 3 Petri dish Moist nutrient agar Petri dish Moist nutrient agar Petri dish 4 5 AB CD S 60°C 37°C 30°C 5°C 2.

Letakkan 1 cm3 kultur bakteria di atas permukaan agar-agar di dalam setiap piring Petri itu. Place 1 cm3 of bacterial cultures onto the surface of the agar in each Petri dish. 3. Tutup piring Petri dengan penutup dan lekatkan dengan pita selofan. Cover the Petri dishes with lids and seal the lids using cellophane tape.

4. Simpan piring Petri A dan B masing-masing di dalam ketuhar yang ditetapkan pada suhu 60°C dan 37°C. Store Petri dishes A and B in ovens set at temperatures of 60°C and 37°C respectively.

5. Simpan piring Petri C di dalam makmal pada suhu bilik, kira-kira 30°C. Store Petri dish C in a laboratory at room temperature, approximately 30°C. © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 12 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  6. Simpan piring Petri D di dalam peti sejuk yang ditetapkan pada suhu 5 °C. BAB 1 Store Petri dish D in a refrigerator set at 5°C.

7. Perhatikan dan catatkan bilangan koloni bakteria selepas dua hari. Observe and record the number of bacterial colonies after two days. Kaedah 1. Empat piring Petri steril yang mengandungi agar-agar nutrien steril dilabelkan sebagai Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah, B, Method C dan D. Four sterile Petri dishes containing sterile nutrient agar were labelled as A, B, C and D.

EKSPERIMEN WAJIB 2. 1 cm³ kultur bakteria diletakkan ke atas permukaan agar-agar di dalam setiap piring Petri itu. 1 cm³ of bacterial cultures were placed onto the surface of the agar in each Petri dish. 3. Piring-piring Petri itu ditutup dengan penutup dan dilekatkan dengan pita selofan.

The Petri dishes were covered with lids and the lids were sealed using cellophane tape. 4. Piring Petri A dan B masing-masing disimpan di dalam ketuhar yang ditetapkan pada suhu 60°C dan 37°C.

Petri dishes A and B were stored in ovens set at 60°C and 37°C respectively. 5. Piring Petri C disimpan di dalam makmal pada suhu bilik, kira-kira 30°C.

Petri dish C was stored in the laboratory at room temperature, approximately 30°C. 6. Piring Petri D disimpan di dalam peti sejuk yang ditetapkan pada suhu 5°C. Petri dish D was stored in a refrigerator set at 5°C. 7. Bilangan koloni bakteria diperhatikan dan dicatatkan selepas dua hari. K1P5 The number of bacterial colonies was observed and recorded after two days. Pemerhatian Piring Petri Suhu (°C) Bilangan koloni bakteria Petri dish Temperature (°C) Number of bacterial colonies Observation A B 60 Tiada / None K1 C 37 Sangat banyak / Vast PI 30 1 Banyak / Many 2 3 S D5 Tiada / None K3P1 K3P2 K3P3 Perbincangan 1.

Berikan satu inferens tentang bilangan koloni bakteria pada suhu 60°C dan 5°C. Discussion Give an inference on the number of bacterial colonies at temperatures 60°C and 5°C. K1 Suhu-suhu itu tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteria. PI The temperatures are not suitable for the growth of bacteria. K4P1 1 2. Berdasarkan pemerhatian, tandakan (3) suhu optimum untuk bakteria bertumbuh. Based on the observation, mark (3) the optimum temperature for the bacteria to grow.

2 3 S 5°C ✓ 37°C 60°C 13 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 BAB 1 3. Terangkan mengapa bakteria menjadi tidak aktif apabila Explain why bacteria becomes inactive when EKSPERIMEN WAJIB (a) suhu terlalu tinggi the temperature is very high Suhu yang tinggi boleh menyebabkan enzim bakteria ternyahasli High temperatures cause denaturation of bacterial enzyme (b) suhu terlalu rendah the temperature is very low Suhu yang rendah boleh menyebabkan bakteria menjadi kurang aktif Low temperatures cause bacteria to become less active 4.

Apakah suhu optimum bagi bakteria parasitik yang hidup dalam badan manusia? Terangkan jawapan anda. What is the optimum temperature for parasitic bacteria that live inside the human body? Explain your answer. 37°C, kerana ini adalah suhu badan manusia. 37°C, because this is the human body temperature 5. Suhu manakah yang akan memusnahkan mikroorganisma dan sporanya? Which temperature will destroy the microorganism and its spores?

0°C 37°C pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah ✓ 121°C 6. Nyatakan dua langkah berjaga-jaga yang diambil dalam eksperimen ini. State two precautions taken in this experiment. (a) Basuh tangan sebelum dan selepas menjalankan eksperimen. Wash hands before and after carrying out the experiment. (b) Jangan sentuh agar-agar nutrien di dalam piring Petri dengan tangan.

Do not touch the nutrient agar in the Petri dish with hands. 7. Terangkan bagaimana alat pembedahan di hospital disteril. Explain how surgical equipment in the hospital is sterilised. Autoklaf digunakan untuk mensteril alat pembedahan dengan mendedahkannya kepada tekanan tinggi stim tepu pada 121°C. Suhu yang tinggi boleh membunuh semua mikroorganisma. Autoclave is used to sterilise surgical equipment by exposing pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah to a high pressure saturated steam at 121°C.

This high temperature can kill all the microorganisms. Kesimpuan 1. Hipotesis diterima ? ? Conclusion Hypothesis is accepted K4P2 2. Bakteria tumbuh dan membiak dengan sangat pesat pada suhu optimum 37°C tetapi menjadi tidak aktif pada suhu yang sangat rendah dan mati pada suhu yang sangat tinggi.

Bacteria grow and reproduce very rapidly at the optimum temperature of 37°C but become inactive at a very low temperature and die at a very high temperature. K4P3 © Penerbitan Pelangi Sdn.

Bhd. 14 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  Tarikh: EKSPERIMEN 1.6 Kesan pH terhadap Pertumbuhan Mikroorganisma BAB 1 Wajib Effect of pH on the Growth of Microorganisms Pendekatan inkuiri Tujuan Mengkaji kesan pH terhadap pertumbuhan bakteria.

PEKA Aim To study the effect of pH on the growth of bacteria. K1P1 Pernyataan Bagaimanakah pH mempengaruhi pertumbuhan bakteria? EKSPERIMEN WAJIB Masalah How does pH affect the growth of bacteria? Problem Statement Hipotesis Bakteria tumbuh subur dalam keadaan neutral tetapi tidak dalam keadaan Hypothesis berasid atau beralkali. Bacteria grow well in neutral condition but not in acidic or alkaline conditions.

K1P2 Pemboleh Ubah (a) Dimanipulasikan : pH bubur nutrien Variables Manipulated pH of nutrient broth (b) Bergerak balas : Kekeruhan bubur nutrien Manipulated The cloudiness of the nutrient broth (c) Dimalarkan : Kuantiti bakteria / Jenis bakteria K1P3 Constant Quantity of bacteria / Type of bacteria Bahan Bubur nutrien steril, kultur bakteria (Bacillus subtilis), asid hidroklorik cair, natrium hidroksida Materials cair dan air suling.

Sterile nutrient broth, bacterial culture (Bacillus subtilis), dilute hydrochloric acid, dilute sodium hydroxide and distilled water.

Radas Tabung uji, picagari steril 1 cm3 dan kapas steril. K1P4 Apparatus Test tube, sterile 1 cm3 syringe and sterile cotton wool. Prosedur 1. Sediakan susunan radas seperti ditunjukkan pada rajah di bawah.

Procedure Set up the apparatus as shown in the diagram below. K1 A B C PI 1 Kapas Kapas Kapas 2 Cotton wool Cotton wool Cotton wool 3 4 5 cm3 bubur nutrien 5 cm3 bubur nutrien 5 cm3 bubur nutrien 5 5 cm3 nutrient broth 5 cm3 nutrient broth 5 cm3 nutrient broth S + + + 1 cm3 kultur bakteria 1 cm3 kultur bakteria 1 cm3 kultur bakteria 1 cm3 bacterial culture 1 cm3 bacterial culture 1 cm3 bacterial culture + + + asid / acid alkali / alkali air suling / distilled water 2.

Tuang 5 cm3 bubur nutrien steril dan 1 cm3 kultur bakteria ke dalam tabung uji yang berlabel A, B dan C. Pour 5 cm3 of the sterile nutrient broth and 1 cm3 of the bacterial culture into test tubes labelled A, B and C. 3. Tambahkan beberapa titis asid hidroklorik cair, natrium hidroksida cair dan air suling masing-masing ke dalam tabung uji A, B dan C. Add a few drops of dilute hydrochloric acid, dilute sodium hydroxide and distilled water into test tube A, B and C respectively.

4. Sumbat mulut setiap tabung uji dengan kapas steril. Stuff the opening of each test tube with sterile cotton wool. 5. Biarkan semua tabung uji selama dua hari. Leave all the test tubes for two days. 6. Catatkan pemerhatian anda selepas dua hari. Record your observations after two days. 15 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 Kaedah 1. Susunan radas disediakan seperti yang ditunjukkan pada rajah.

Method BAB 1 The apparatus was set up as shown in the diagram. 2. 5 cm3 bubur nutrien steril dan 1 cm3 kultur bakteria dituangkan ke dalam tabung uji A, B dan C. 5 cm3 of sterile nutrient broth and 1 cm3 of the bacterial culture were poured into Petri dishes A, B and C.

EKSPERIMEN WAJIB 3. Beberapa titis asid hidroklorik cair, natrium hidroksida cair dan air suling masing-masing ditambahkan ke dalam tabung uji A, B dan C. A few drops of dilute hydrochloric acid, dilute sodium hydroxide and distilled water were added into test tubes A, B and C. 4. Mulut setiap tabung uji ditutup dengan kapas steril.

The opening of each test tube was stuffed with sterile cotton wool. 5. Semua tabung uji dibiarkan selama dua hari. / All the test tubes were left for two days. 6. Pemerhatian dicatatkan selepas dua hari. / Observations were recorded after two days. Pemerhatian Tabung uji Keadaan bubur nutrien Kekeruhan bubur nutrien Test tube Condition of the nutrient broth Cloudiness of the nutrient broth Observation A Sedikit keruh / Slightly cloudy B Berasid / Acidic Sedikit keruh / Slightly cloudy K1 C Beralkali / Alkaline Sangat keruh / Very cloudy PI Neutral / Neutral 1 2 3 S K3P1 K3P2 K3P3 Perbincangan 1.

Berdasarkan pemerhatian, berikan satu inferens tentang pertumbuhan bakteria di dalam keadaan berasid dan beralkali. Discussion Based on the observation, give an inference on the growth of bacteria in acidic and alkaline conditions. K1 tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteria. PI Keadaan berasid dan beralkali 1 Acidic and alkaline conditions are not suitable for the growth of bacteria. K4P1 2 3 2. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Based on this experiment, state the operational definition for bacterial growth.

S Pertumbuhan bakteria ialah proses yang menyebabkan bubur nutrien menjadi sangat keruh dalam keadaan neutral / pH 7. Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah growth is a process that causes the nutrient broth to become very cloudy in neutral condition / pH 7  .

Kesimpuan 1. Hipotesis diterima ? / Hypothesis is accepted ? K4P2 neutral tetapi tidak dalam keadaan Conclusion 2. Bakteria tumbuh subur dalam keadaan berasid atau beralkali.

Bacteria grow well in neutral condition but not in acidic or alkaline conditions. K4P3 3. Nyatakan satu aplikasi kesan pH terhadap pertumbuhan mikroorganisma dalam kehidupan harian. State one application of the effect of pH on the growth of microorganisms in daily life. Larutan iodin ialah asid lemah yang digunakan sebagai antiseptik yang disapu pada permukaan kulit yang luka untuk menghalang pertumbuhan bakteria.

Iodine solution is a weak acid used as an antiseptic which is applied to the surface of an injured skin to prevent the growth of bacteria. © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 16 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  Tarikh: Standard Kandungan 1.2  Mikroorganisma berfaedah AKTIVITI 1.7 Kegunaan dan Peranan Mikroorganisma Berfaedah Kontekstual BAB 1 Perbincangan Uses and Roles of Beneficial Microorganisms 1.

Pencernaan makanan / Food digestion s elulosa protozoa glukosa vitamin K cellulose protozoa glucose vitamin K (a) Protozoa dan bakteria yang hidup di dalam salur pencernaan herbivor menghasilkan selulase untuk mencernakan selulosa menjadi glukosa. Protozoa and bacteria that live in the digestive tract of herbivores Bakteria dijumpai dalam perut lembu Bacteria pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah in the stomach of a cow produce cellulase that helps to digest cellulose to become glucose.

(b) Bakteria dalam usus besar manusia makan makanan tidak tercerna dan menghasilkan vitamin K dan vitamin B yang diserap oleh badan manusia. Bacteria in the large intestine of humans feed on indigested food and produce vitamin K and vitamin B which are absorbed by the human body. 2. Penguraian / Decomposition lebih ringkas penguraian karbon dioksida kulat kompleks simpler decomposition carbon dioxide fungi complex (a) Penguraian dijalankan oleh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat.

. Decomposition is carried out by microorganisms such as bacteria and fungi (b) Molekul-molekul kompleks dalam organisma mati dan mereput diuraikan menjadi molekul-molekul yang lebih ringkas seperti karbon dioksidaair dan ammonia. Complex molecules in the dead and decaying organisms are broken down into simpler molecules such as carbon dioxide   , water and ammonia. 3. Perubatan / Medicine penisilin gonorea antibiotik vaksin penicillin gonorrhoea antibiotics vaccines mati keimunan merangsang antibodi dead immunity stimulate antibodies (a) Antibiotik dihasilkan daripada mikroorganisma seperti bakteria dan kulat.

Contoh antibiotik ialah penisilin yang dihasilkan daripada sejenis kulat yang digunakan untuk merawat gonorea  , sifilis dan pneumonia. Antibiotics are produced from microorganisms such as bacteria and fungi. An example of antibiotic is penicillin produced from a fungus and is used to treat gonorrhoea  , syphilis and pneumonia. 17 © Penerbitan Pelangi Sdn.

Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 (b) Vaksin dihasilkan daripada mikroorganisma yang telah dilemahkan atau mati. BAB 1 Bahan ini digunakan untuk merangsang penghasilan antibodi untuk memberi keimunan terhadap penyakit. Vaccines are produced from weakened or dead microorganisms. They are used to stimulate the production of antibodies in order to provide immunity towards diseases. 4. Pertanian / Agriculture protein subur nitrat pengikat nitrogen humus proteins fertile nitrates nitrogen-fixing humus (a) Pengurai menambahkan humus dalam tanah dan menjadikan tanah itu subur.

Decomposers add humus to the soil and make the soil fertile. (b) Bakteria pengikat nitrogen yang hidup di dalam nodul akar tumbuhan kekacang membekalkan tumbuhan itu dengan nitrat. Bahan ini digunakan oleh tumbuhan untuk membuat protein. Nitrogen-fixing bacteria that live in the root nodules of leguminous plants provide the plants with nitrates. This substance is used by the plants to make proteins. 5. Perindustrian / Industry mentega yis cuka Video butter yeast vinegar roti wain bijih timah bread petroleum wine tin ores b akteria petroleum bacteria Perindustrian Mikroorganisma Hasil pengeluaran Industry Microorganisms Products Makanan Food Yis Roti  , wain dan bir Yeast Bread  , wine and beer Bakteria Keju, krim, yogurt, mentega dan cuka Bacteria Cheese, cream, yogurt, butter and vinegar Perlombongan Menulenkan petroleum dan bijih timah Mining Tali To purify petroleum and tin ores Rope Bakteria Tali dan kain Bacteria Rope and cloth Mengurai tisu lembut yang melekat pada kulit haiwan.

Kulit Kulit yang bersih digunakan untuk menghasilkan barangan Leather kulit. Decomposes the soft tissues attached on the skin of animals. The clean skin is used to produce leather product. © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 18 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  AKTIVITI 1.8 Tarikh: Kontekstual BAB 1 Perbincangan Kegunaan Mikroorganisma dalam Bioteknologi dan Kelestarian Alam Sekitar Use of Microorganisms in Biotechnology and Sustainability of the Environment Pembuatan baja organik cecair daripada sisa buah-buahan / Manufacture of liquid organic fertiliser from fruit waste Sisa dapur Fermentasi Kulit telur Mucor sp.

Bacteria Pertanian Kitchen waste Fermentation Egg shell Mucor sp. Bacteria Agriculture 1. Sisa dapur seperti kulit buah-buahan, kulit telur dan roti yang sudah melepasi tarikh luput akan dibuang begitu sahaja.

Kitchen waste such as rind, eggshells and bread that has passed the expiration date will be discarded immediately. 2. Timbunan sisa dalam tong sampah dan di tapak pelupusan sampah akan menghasilkan bau yang busuk. Garbage piles in the trash and at the landfill will produce a foul odor. 3. Masalah ini dapat diatasi dengan mengitar semula sisa dapur melalui proses fermentasi bagi menghasilkan baja organik cecair dalam bidang pertanian.

This problem can be overcome by recycling the kitchen waste through fermentation process to produce liquid organic fertiliser in agriculture. 4. Proses ini dapat dijalankan dengan bantuan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat.

bacteria and fungi. This process can be carried out with the help of microorganisms such as 5. Selain daripada tindakan Mocur sp. pada roti yang melepasi tarikh luput, minuman yang mengandungi bakteria Lactobacillus sp.

juga membantu proses fermentasi sisa tersebut. Mucor sp. Apart from the actions of on bread past the expiration date, beverages containing bacteria Lactobacillus sp. also helps the fermentation process of the residue. Rawatan sisa kumbahan dengan menggunakan mikroorganisma / Treatment of sewage waste using microorganisms Kumbahan Karbon dioksida Enapcemar Meningkat Lactobacillus sp.

Bakteria Gas metana Sewage Carbon dioxide Sludge Increase Lactobacillus sp. Bacteria Methane gas 1. Kumbahan daripada rumah dan industri disalurkan ke Garam Oksigen Campuran kumbahan, dalam tangki mendapan yang besar di loji rawatan kumbahan. mineral Oxygen mineral dan oksigen Sewage from housejolds and industries is channelled into large Bioreaktor Mineral Mixture pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah sewage, Bioreactor salts minerals and oxygen settling tanks in sewage treatment plants.

2. Semasa rawatan, bakteria dalam kumbahan tersebut akan menguraikan bahan organik menjadi air, karbon dioksidaKumbahan Air yang dirawat garam mineral dan gas mentana. Sewage Treated water During treatment, bacteria ini the sewage will decompose the organic matter into water, carbon dioxidemineral salts and methane pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah.

3. Air kumbahan daripada singki dapur dialirkan ke longkang menyebabkan wujudnya enapan pepejal secara perlahan-lahan pada dinding sebelah dalam longkang yang dikenali sebagai enapcemar.

Sewage from the kitchen sink is pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah into the drain causing the formation of solid sediment slowly on the inner wall of the drain known as sludge. 4. Rawatan serum bakteria Lactobacillus sp. yang merupakan bakteria asid laktik atau bakteria probiotik dapat dijadikan sebagai pencuci semula jadi.

Bakteria ini boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak menggunakan air sisa basuhan beras yang difermentasikan dan dicampurkan dengan susu. Lactobacillus sp. bacterial serum treatment which is lactic acid bacteria or probiotic bacteria can be used as a natural cleanser.

The bacteria can be produced in large quantities by using fermented rice wastewater mixed with milk. 5.

Kadar pembiakan bakteria akan meningkat dan kuantiti serum yang dihasilkan juga banyak dapat merawat bahan enapcemar yang berada di longkang. increase The rate of bacterial growth will and the quantity of serum produced can also treat a lot of sludge that is in the drain. 19 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 Tarikh: Standard Kandungan 1.3  Pencegahan dan Rawatan Penyakit yang Disebabkan oleh Mikroorganisma BAB 1 AKTIVITI 1.9 Teknik Aseptik Kontekstual Perbincangan Aseptic Techniques 1.

Teknik aseptik bermaksud menggunakan amalan dan prosedur untuk mewujudkan keadaan yang bebas dari pencemaran oleh mikroorganisma. Aseptic technique means using practices and procedures to create conditions free from contamination by microorganisms.

Teknik aseptik Aseptic techniques Pensterilan Pendidihan Sterilisation Boiling • Pensterilan ialah satu proses untuk • Mendidihkan objek seperti botol susu di membunuh atau menyingkirkan dalam air selama 20 minit dapat membunuh semua mikroorganisma kecuali sporanya.

mikroorganisma daripada sebarang objek atau persekitaran. Boiling objects such as milk bottle in water for Sterilisation is a process to kill or to remove 20 minutes can kill all the microorganisms microorganisms from any objects or surroundings. except their spores. Penggunaan disinfektan Antiseptik Using disinfektan Antiseptic • Disinfektan selalunya digunakan untuk • Antiseptik merupakan bahan kimia yang membunuh mikroorganisma pada cadar dan digunakan untuk membunuh atau merencatkan lantai.

pertumbuhan mikroorganisma pada kulit terutama kill pada luka. Disinfectants are usually used to microorganisms on bed sheets and floors. inhibit Antiseptics are chemicals used to kill or the growth of microorganisms on the skin, especially on wounds. • Bahan ini tidak boleh disapu pada kulit manusia kerana boleh merosakkan tisu badan • Bahan ini mencegah pertumbuhan mikroorganisma tanpa merosakkan manusia.

This substance should not be applied to human tisu badan manusia. This substance prevents the growth of microorganisms without skin as it can destroy the human body tissues. • Antara contoh disinfektan ialah larutan pelunturdestroying the human body tissue. gas klorin, fenol dan lisol.

• Antara contoh antiseptik ialah larutan iodinExamples of disinfectants are bleach solutionchlorine gas, hidrogen peroksida dan etanol. phenol and lysol. Examples of antiseptics are iodine solutionhydrogen peroxide and ethanol. Penggunaan sinaran Using radiation • Sinar gama – Sinaran ini digunakan untuk mensterilkan makanan di dalam bekas bertutup dan barangan plastik kerana dapat memusnahkan semua virus dan bakteria termasuk spora nya.

Gamma ray – The ray is used to sterilise food in covered containers and plastic items because it can destroy all viruses and bacteria including their spores. • Sinar ultraungu – Sinaran ini digunakan untuk mensterilkan udara di dalam bilik pembedahan kerana dapat membunuh semua mikroorganisma.

Ultraviolet ray – The ray is used to sterilise the air in operating theatres because it can kill all the microorganisms. © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 20 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  Tarikh: EKSPERIMEN 1.10 Kesan Antibiotik terhadap Pertumbuhan Bakteria BAB 1 Wajib Effect of Antibiotics on Bacterial Growth Pendekatan inkuiri Tujuan Mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria.

PEKA Aim To study the effect of antibiotic concentration on bacterial growth. K1P1 Pernyataan Adakah kepekatan antibiotik yang berbeza mempengaruhi pertumbuhan bakteria? EKSPERIMEN WAJIB Masalah Do different concentration of an antibiotic affected bacterial growth? Problem Statement Hipotesis Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin luas kawasan jernih di atas permukaan Hypothesis agar-agar nutrien. the clear area on the surface of the nutrient agar. K1P2 The higher the concentration of an antibiotic, the larger Pemboleh Ubah (a) Dimanipulasikan : Kepekatan antibiotik Variables Manipulated The concentration of the antibiotic (b) Bergerak balas : Keluasan kawasan jernih Manipulated The size of the clear area (c) Dimalarkan : Jenis antibiotik, jenis bakteria, isi padu bakteria yang digunakan Constant The type of antibiotic, the type of bacteria, the volume of bacteria used K1P3 Bahan Agar nutrien steril, kultur bakteria Bacillus subtilis Materials Sterile nutrient agar, cultures of bacteria Bacillus subtilis Radas Piring petri steril, pita selofan, picagari 1 cm3, cakera antibiotik berkepekatan tinggi, cakera Apparatus antibiotik berkepekatan rendah dan forseps.

Sterile petri dish, cellophane tape, 1 cm3 syringe, antibiotic disc with a high concentration, antibiotic disc with a low concentration and forceps K1P4 Prosedur Procedure Cakera antibiotik berkepekatan rendah Agar nutrien + kultur bakteria K1 Antibiotic disc with a low concentration Nutrient agar + bacterial culture PI 1 2 Piring Petri Cakera antibiotik berkepekatan tinggi 3 Petri dish Antibiotic disc with a high concentration 4 S5 1.

Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Set up the apparatus as shown in the diagram. 2. Isi piring Petri dengan 5 cm3 agar nutrien steril dan 1 cm3 kultur bakteria.

Fill a Petri dish with 5 cm3 of sterile nutrient agar and 1 cm3 of bacterial culture. 3. Letakkan cakera antibiotik berkepekatan tinggi dan cakera antibiotik berkepekatan rendah di atas permukaan agar nutrien. Place an antibiotic disc with a high concentration and another antibiotic disc with a low concentration onto the surface of the nutrient agar. 4. Tutup piring Petri dengan penutup dan lekatkan penutup itu menggunakan pita selofan. Cover the Petri dish with a lid and seal the lid by using cellophane tape.

5. Terbalikkan piring Petri dan biarkan selama dua hari dalam suhu bilik. Invert the Petri dish and leave it aside for two days at room temperature.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

6. Rekod dan lukiskan rajah untuk menunjukkan keadaan agar nutrien pada akhir eksperimen. Record and draw a diagram to show the condition of the nutrient agar at the end of the experiment.

Kaedah 1. Susunan radas sediakan seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Method The apparatus was set up as shown in the diagram. 21 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 BAB 1 2. Piring Petri diisi dengan 5 cm3 agar nutrient steril pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah 1 cm3 kultur bakteria. A Petri dish was filled with 5 cm3 of sterile nutrient agar and 1 cm3 of bacterial culture.

3. Cakera antibiotik berkepekatan tinggi dan cakera antibiotik berkepekatan rendah diletakkan EKSPERIMEN WAJIB di atas permukaan agar nutrien.

An antibiotic disc with a high concentration and another antibiotic disc were placed with a low concentration onto the surface of the nutrient agar. 4. Piring Petri ditutup dengan penutup dan penutup itu dilekatkan menggunakan pita selofan. The Petri dish was covered with a lid and the lid was sealed by using cellophane tape. 5. Piring Petri terbalikkan dan dibiarkan selama dua hari dalam suhu bilik.

The Petri dish was inverted and it was left aside for two days at room temperature. 6. Rajah untuk menunjukkan keadaan agar nutrien direkodkan dan dilukis pada akhir eksperimen.

A diagram to show the condition of the nutrient agar was recorded and drawn at the end of the experiment. Pemerhatian Kepekatan antibiotik Keluasan kawasan jernih Concentration of antibiotic Size of the clear area Observation Kepekatan tinggi / High concentration Lebih luas / Larger Kepekatan rendah / Low concentration Kurang luas / Smaller K3P1 K3P2 K3P3 Kawasan jernih Clear area Perbincangan 1.

Berdasarkan pemerhatian, jenis cakera antibiotik yang manakah lebih berkesan untuk mengawal pertumbuhan bakteria? Discussion Based on the observations, which type of antibiotic disc is more effective in controlling the bacterial growth?

Cakera antibiotik berkepekatan tinggi / Antibiotic disc with a high concentration K4P1 2. Apakah inferens yang dapat anda buat berdasarkan pemerhatian di dalam piring Petri?

What inference can you make based on the observation in the Petri dish? Antibiotik merencatkan pertumbuhan bakteria. inhibit Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah the growth of bacteria. 3. Nyatakan definisi secara operasi bagi antibiotik. State the operational definitiaon for antibiotic. Antibiotik ialah bahan yang menghasilkan kawasan jernih di atas permukaan agar nutrien. An antibiotic is a substance that produces a clear area on the surface of the nutrient agar.

4. Reema menghidapi selesema dan dia pergi berjumpa doktor. Tetapi, doktor tidak memberi sebarang antibiotik kepadanya. Mengapa? Reema had a cold and she went to see a doctor. But, the doctor did not give her any antibiotics.

Why? Antibiotik tidak dapat memusnahkan virus. Antibiotics cannot destroy virus. Kesimpuan 1. Hipotesis diterima ? / Hypothesis is accepted ? K4P2 Conclusion 2. Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin luas kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien. The higher the concentration of an antibiotic, the larger the clear area on the surface of the nutrient agar.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 22 AKTIVITI 1.11 Kaedah Rawatan Penyakit Berjangkit Sains  Tingkatan 5  Bab 1  BAB 1 Perbincangan Methods of Treatment of Infectious Diseases Tarikh: Kontekstual 1. Berdasarkan maklumat yang diberi, nyatakan jenis ubat yang digunakan. Based on the information given, state the types of medicine used. Anti-virus Antibiotik Anti-kulat Antiviral Antibiotik Antifungal • Digunakan untuk merawat • Dihasilkan oleh kulat untuk • Disapu pada permukaan penyakit seperti herpes, kayap membunuh bakteria kulit untuk merawat penyakit dan demam cacar air seperti panau, kurap dan Produced by fungi to kill bacteria penyakit kaki makan air Used to treat diseases such as herpes, • Diberikan oleh doktor yang (athlete’s foot).

shingles and chickenpox perlu dimakan mengikut masa Applies on the surface of the skin • Ubat ini melambatkan dan jumlah yang ditetapkan. to treat diseases such as scabies, pertumbuhan serta perebakan Given by the doctor who needs to ringworm and athlete’s foot disease mikroorganisma supaya badan be eaten according to the time and boleh melawan jangkitan amount set.

• Ubat ini dapat melegakan • Contoh: Penisilin dan gejala jangkitan seperti This drug slows down the growth and streptomisin kegatalan dan kulit retak spread of microorganisms so that the Example: Penisillin and streptomysin dan dapat menghapuskan body can fight infection mikroorganisma penyebab penyakit ini This medicine can relieve the symptoms of infections such as itching and cracked skin and can eliminate the microorganisms that cause the disease 2.

Isi tempat kosong tentang bahaya penggunaan ubat-ubatan tanpa pengawasan dan preskripsi doktor. Fill in the blanks on the dangers of using drugs without medical advice and doctor’s prescription. ketahanan patogen sama alahan resistance pathogens same allergies maut menyembuhkan masih hidup penisilin death surviving penicillin cure (a) Antibiotik seperti penisilin boleh menyebabkan seseorang yang alah pada antibiotik tertentu menderita alahan yang serius yang mungkin membawa maut.

Antibiotics such as penicillin can cause a person who is allergic to a certain antibiotic to suffer from serious allergies that could lead to death.

(b) Jika dimakan tidak berdasarkan masa dan kuantiti yang betul, semua patogen mungkin tidak mati, patogen yang masih hidup akan membina ketahanan terhadap antibiotik. Maka, antibiotik yang sama tidak dapat menyembuhkan penyakit yang sama pada masa hadapan. If consumed not based on allocated time and quantity, all pathogens may not be killed, the surviving pathogens will develop resistance towards the antibiotic.

Hence, the same antibiotic will not be able to cure the same disease in the future.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

23 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 Tarikh: BAB 1 Praktis SPM Soalan Objektif 1. Puan Maimun ingin membuat roti 5. Antara yang berikut, mikroorganisma 9. Rajah 2 menunjukkan sebalang sayuran yang diproses. yang lembut. Antara mikroorganisma yang manakah hanya boleh dilihat Diagram 2 shows a jar of processed berikut, yang manakah digunakan menggunakan mikroskop elektron? vegetable. untuk membuat roti?

Which of the following microorganism can only be seen using electron Puan Maimun wants to make soft bread. microscope? Which of the following microorganisms A Virus C Alga Vinegar is used in the bread making?

Cuka Mustard Virus Algae A Yis C Bakteria Sawi Yeast Bacteria B Bakteria D Kulat B Mukor D Protozoa Bacteria Fungi Rajah 2 / Diagram 2 Mucor Protozoa 6. Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah yang manakah Apakah faktor yang membantu boleh menukar tumbuhan dan sayuran itu tahan lama?

2. Rajah 1 menunjukkan contoh-contoh haiwan yang mati kepada sebatian What is the factor that helps the mikroorganisma. vegetable to last longer? Diagram 1 shows some examples of ammonia? A Suhu C Nilai pH microorganisms. Which microorganism is able to Temperature pH value convert dead plants and animals to ammonium compounds?

B Nutrien D Kelembapan Nutrient Humidity A Virus C Protozoa Virus Protozoa 1 0. Rajah 3 menunjukkan tindakan suatu bahan kimia ke atas koloni bakteria. Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Alga D Bakteria Diagram 3 shows the action of a chemical Algae Bacteria substance on a colony of bacteria.

Rajah 1 / Diagram 1 Kumpulan yang manakah mewakili 7. Mikroorganisma yang manakah Koloni bakteria boleh menjalankan fotosintesis? Bacterial colony mikroorganisma itu? Which microorganism causes Which group represents the poliomyelitis? Bahan Q Kawasan jernih microorganisms? Substance Q Clear area A Bakteria C Kulat A Alga C Protozoa Bacteria Fungi Algae Protozoa Rajah 3 / Diagram 3 B Protozoa D Virus B Virus D Bakteria Apakah bahan Q? Protozoa Virus Virus Bacteria What is substance Q?

3. Suhu yang manakah akan 8. Seorang budak lelaki telah berjumpa A Antibodi C Antibiotik doktor kerana mengalami demam menyebabkan mikroorganisma selesema. Doktor hanya memberikan Antibody Antibiotic ubat tahan sakit kepada budak tidak aktif?

lelaki itu. Mengapakah doktor tidak B Antiseptik D Antiserum memberikan antibiotik kepada budak Which temperature will cause lelaki itu? Antiseptic Antiserum microorganisms to be inactive? A boy went to see a doctor because 11. Rajah 4 menunjukkan satu kelas A 0°C he was having cold.

The doctor only mikroorganisma. gave him painkillers. Why didn’t the B 37°C doctor give antibiotic to the boy? Diagram 4 shows a class of microorganism. C 60°C A Antibiotik boleh melemahkan lagi sistem pertahanan badan D 121°C Antibiotic can weaken the body 4. Antara mikroorganisma berikut, immune system yang manakah membiak dengan cara menjangkiti sel perumah? B Antibiotik digunakan pada Rajah 4 / Diagram 4 permukaan kulit sahaja Which of the following microorganisms Apakah ciri bagi mikroorganisma reproduces by infecting host cells?

Antibiotic is used on the skin surface only tersebut? A C C Antibiotik bertindak pada What is the characteristic of the jangkitan bakteria sahaja microorganisms? B D Antibiotic acts on bacterial A Multisel infection only Multicellular D Antibiotik mengandungi dadah yang boleh membahayakan B Boleh berespirasi kesihatan Able to respire Antibiotic contains drugs that can harm our health C Boleh melakukan fotosintesis Able to undergo photosynthesis D Membiak dalam sel hidup Reproduce in living cell © Penerbitan Pelangi Sdn.

Bhd. 24 Sains  Tingkatan 5  Bab 1  Soalan Struktur Bahagian A / Section A (b) Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. BAB 1 1. Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji State the hypothesis for this experiment. kesan suhu terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Bakteria tumbuh subur pada suhu 37°C. Diagram 1 shows an experiment to investigate the effect of temperature on the growth of microorganisms.

Bacteria grow well at the temperature of 37°C. 5°C 37°C 70°C [1 markah / 1 mark] Kapas Kapas (c) Nyatakan definisi secara operasi bagi bakteria Cotton Cotton berdasarkan eksperimen ini. Bubur nutrien Bubur nutrien State the operational definition for bacteria based on this Nutrient broth Nutrient broth experiment. + + Bakteria ialah mikroorganisma yang menyebabkan kultur bakteria kultur bakteria bacterial culture bacterial culture kekeruhan larutan bubur nutrien pada suhu 37°C.

P QR Bacteria are microorganisms which cause the cloudiness Rajah 1 / Diagram 1 of nutrient broth at a temperature of 37°C. (a) Jadual 1 menunjukkan pemerhatian yang dicatatkan [1 markah / 1 mark] selepas dua hari. 2. Rajah 2 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji Table 1 shows the observation recorded after two days.

kesan kelembapan ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Diagram 2 shows an experiment to study the effect of humidity on the growth of microorganisms. Tabung Suhu (°C) Keadaan bubur Roti lembap Roti kering Moist bread Dried bread uji Temperature (°C) nutrien Selepas 3 hari Selepas 3 hari Test tube Appearance of After 3 days After 3 days nutrient broth P 5 Sedikit keruh Slightly cloudy Q 37 Keruh Cloudy Sedikit keruh X R 70 Slightly cloudy Jadual 1 / Table 1 Rajah 2 / Diagram 2 (a) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.

(a) Nyatakan satu pemerhatian pada roti lembap yang telah disimpan selama tiga hari. State the variables in this experiment.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

State one observation for the moist bread which has been (i) Pemboleh ubah dimanipulasikan: kept for three days. Manipulated variable: Roti lembap mempunyai tompok kuning pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah atas Suhu / Temperature permukaannya. [1 markah / 1 mark] The moist bread has yellow spots on its surface.

(ii) Pemboleh ubah bergerak balas: [1 markah / 1 mark] Responding variable: (b) Berdasarkan Rajah 2, apakah mikroorganisma X? Tandakan (✓) bagi jawapan anda. Keadaan bubur nutrien Based on Diagram 2, what is microorganism X?

Mark (✓) Appearance of nutrient broth for your answer. [1 markah / 1 mark] (iii) Pemboleh ubah dimalarkan: Bakteria Alga Kulat Constant variable: Bacteria Algae Fungi Jenis bakteria ✓ Types of bacteria [1 markah / 1 mark] [1 markah / 1 mark] 25 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.   Sains  Tingkatan 5  Bab 1 (c) Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini. (ii) Apakah proses yang dijalankan oleh kumpulan mikroorganisma dalam 3(b)(i) untuk State the hypothesis for this experiment.

menghasilkan makanan sendiri? BAB 1 Kulat memerlukan kelembapan / air untuk What is the process carried out by the group of microorganism in 3(b)(i) to produce their own food. pertumbuhan dan pembiakannya.

Fotosintesis / Photosynthesis Fungi need humidity / water to grow and reproduce. [1 markah / 1 mark] [1 markah / 1 mark] (d) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. (c) (i) Namakan mikroorganisma L. State the variables in this experiment. Name microorganism L.

(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan: Mukor / Kulapuk roti Manipulated variable: Kelembapan / Humidity Mucor / Bread mould [1 markah / 1 mark] [1 markah / 1 mark] (ii) Pemboleh ubah bergerak balas: (ii) Nyatakan kaedah pembiakan mikroorganisma di 3(c)(i).

Responding variable: State the reproduction method of microorganism in Tompok kuning atau pertumbuhan fungi 3(c)(i). Yellow spots or growth of fungi Pembentukan spora [1 markah / 1 mark] Formation of spores [1 markah / 1 mark] Bahagian B / Section B Bahagian C / Section C 3. Rajah 3 menunjukkan mikroorganisma J, K, L dan M. 4. Kaji pernyataan berikut. Diagram 3 shows microoganisms J, K, L and M.

Study the following statement. JJ KK Marissa ingin tahu sama ada bakteria membiak dengan lebih baik dalam keadaan gelap daripada keadaan bercahaya. Marrisa wanted to know if bacteria grow better in the dark than under the light. (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Suggest one hypothesis to investigate the above statement.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

{INSERTKEYS} [1 markah / 1 mark] LL MM (b) Menggunakan piring Petri, agar-agar nutrien, Rajah 3 / Diagram 3 bakteria Bacillus subtilis dan radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di 4(a) (a) Berdasarkan rajah di atas, nyatakan mikroorganisma berdasarkan kriteria berikut: yang Using Petri dish, nutrient agar, Bacillus subtilis bacteria Based on the diagram above, statethe microorganism that and other apparatus, describe an experiment to test the hypothesis in 4(a) based on the following criteria: (i) boleh menghasilkan makanan sendiri: K dan M (i) Tujuan eksperimen can produce its own food: K and M Aim of the experiment [1 markah / 1 mark] (ii) tidak boleh menghasilkan makanan sendiri: (ii) Mengenal pasti pemboleh ubah J dan L Identification of variables cannot produce its own food: J and L [2 markah / 2 marks] [2 markah / 2 marks] (iii) Senarai radas dan bahan (b) (i) Namakan kumpulan mikroorganisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri.

List of apparatus and materials Name the group of microorganism which can [1 markah / 1 mark] produce their own food. (iv) Prosedur atau kaedah Procedure or method [4 markah / 4 marks] Alga / Algae (v) Penjadualan data [1 markah / 1 mark] Tabulation of data [1 markah / 1 mark] © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 26 Cabaran Sains  Tingkatan 5  Bab 1  BAB 1 1.

Dunia telah dikejutkan dengan jangkitan virus Covid-19 yang merebak ke Tarikh: seluruh dunia dalam waktu singkat setelah muncul pada bulan Disember PANDUAN MENJAWAB 2019 di pasar ternakan di bandar Wuhan, China. Virus penyakit ini telah 1. Coronavirus (CoV) adalah menyebabkan kematian ribuan orang di seluruh dunia. Namun, vaksin sejenis virus yang boleh bagi penyakit ini masih sedang dikaji dan dibangunkan oleh para saintis menyebabkan jangkitan dan doktor.

saluran pernafasan. Sebelum vaksin ditemui, bolehkah antibiotik digunakan untuk mencegah Coronavirus (CoV) is a virus atau merawat jangkitan virus Covid-19? that can cause respiratory tract The world was shocked by the Covid-19 virus infection that spread around the world shortly infections. after appearing in December 2019 at a livestock market in the city of Wuhan, China. The virus has caused thousands of deaths worldwide.

However, vaccines for this disease are still being 2. Terdapat lima kumpulan studied and developed by scientists and doctors. mikroorganisma, iaitu kulat, Before the vaccine was discovered, could antibiotics be used to prevent or treat Covid-19 bakteria, protozoa, virus dan virus infection? alga. Tidak. Antibiotik tidak berkesan dalam melawan jangkitan virus seperti There are five groups of Covid-19 kerana antibiotik hanya berfungsi untuk merawat jangkitan bakteria.

microorganisms, namely fungi, No. Antibiotics are not effective in fighting viral infections such as Covid-19 because antibiotics bacteria, protozoa, viruses and only work to treat bacterial infections. algae. 2. Kolam renang di kawasan rumah Lily telah bertukar 3. Murid perlu mengetahui menjadi hijau apabila tidak dijaga untuk beberapa kegunaan pelbagai jenis lama. Apakah mikroorganisma yang menyebabkan mikroorganisma.

warna hijau air kolam itu? Nyatakan sebabnya. The swimming pool in Lily’s housing area became green when not Students need to know the uses of maintained for some time. What is the microorganism that causes various types of microorganisms. the green colour of the swimming pool? State the reason. 4. Murid perlu mengetahui Alga. Alga mengandungi klorofil yang berwarna hijau. beberapa teknik aseptik Algae. Algae contain chlorophyll which is green in colour. yang boleh digunakan untuk mensterilkan barangan.

3. Amani ingin membuat yogurt. Tandakan (3) pada mikroorganisma yang sesuai digunakan oleh Amani. Students need to know some Amani wants to make yogurt. Mark (3) on the suitable microorganism that can be used by aseptic techniques that can be Amani. used to sterilise items. (a) Bakteria / Bacteria 3 (b) Yis / Yeast 3 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. (c) Mukor / Mucor 3 (d) Protozoa / Protozoa 3 4.

Wani ingin mensteril tilam dan bantal di bilik tidurnya untuk mematikan mikroorganisma. Tandakan (3) pada kaedah yang paling baik untuk digunakan oleh Wani. Wani wants to sterilise the mattress and pillows in her bedroom.

Mark (3) on the best method that can be used by Aminah. (a) Menggunakan mesin autoklaf Use an autoclave machine (b) Menjemurkan di bawah cahaya matahari 3 Dry under the Sun (c) Menyembur dengan air Spray with water (d) Membasuh dengan antiseptik Wash with an antiseptik ?

Praktis SPM & Cabaran KBAT Jawapan 27 Tingkatan PC165041S PROSES SAINS 5 KSSM DSKP MENGAPA EKSPERIMEN WAJIB AMALI PROSES SAINS PERLU MEMILIH Standard Pembelajaran AMALI PROSES Mengikut Keperluan DSKP REVISI SAINS? {/INSERTKEYS}

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

KEMAHIRAN BERFIKIR Infografik DWIBAHASA Mahir i-THINK Peta Konsep Cabaran KBAT Nota Penting Bertopik PENTAKSIRAN KAEDAH P&P Praktis SPM Penyiasatan Saintifik/Eksperimen Soalan mirip SPM & MRSM Perbincangan Simulasi STRATEGI P&P Projek Penggunaan Teknologi Pendekatan Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Masteri Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21) Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik (STEM) NOTA IKNBFAOT VIDEO TINGKATAN 5 www.PelangiBooks.com • Kedai Buku Online • Perpustakaan Online • W.M: RM11.95 / E.M: RM11.95 PC165041S ISBN: 978-967-2499-01-5 • Afrikaans • Alemannisch • አማርኛ • Aragonés • العربية • مصرى • অসমীয়া • Asturianu • Aymar aru • Azərbaycanca • تۆرکجه • Башҡортса • Boarisch • Žemaitėška • Bikol Central • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • भोजपुरी • Bamanankan • বাংলা • བོད་ཡིག • Brezhoneg • Bosanski • Буряад • Català • Cebuano • ᏣᎳᎩ • کوردی • Čeština • Kaszëbsczi • Чӑвашла • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • Estremeñu • فارسی • Suomi • Võro • Føroyskt • Français • Arpetan • Nordfriisk • Furlan • Frysk • Gaeilge • Gagauz • Kriyòl gwiyannen • Gàidhlig • Galego • Avañe'ẽ • Gaelg • Hausa • 客家語/Hak-kâ-ngî • עברית • हिन्दी • Hrvatski • Kreyòl ayisyen • Magyar • Հայերեն • Interlingua • Interlingue • Igbo • Ilokano • Ido • Íslenska • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut • 日本語 • Patois • Jawa • ქართული • Kabɩyɛ • Қазақша • Kalaallisut • ភាសាខ្មែរ • ಕನ್ನಡ • 한국어 • कॉशुर / کٲشُر • Kurdî • Kernowek • Кыргызча • Latina • Ladino • Лезги • Lingua Franca Nova • Luganda • Limburgs • Ligure • Lombard • ລາວ • Lietuvių • Latgaļu • Latviešu • मैथिली • Basa Banyumasan • Malagasy • Македонски • മലയാളം • Монгол • ဘာသာ မန် • मराठी • Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Melayu • Mirandés • မြန်မာဘာသာ • مازِرونی • Nāhuatl • Plattdüütsch • Nedersaksies • नेपाली • नेपाल भाषा • Li Niha • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • Novial • Nouormand • Occitan • Ирон • ਪੰਜਾਬੀ • Pälzisch • Polski • پنجابی • پښتو • Português • Runa Simi • Rumantsch • Română • Armãneashti • Русский • Русиньскый • Ikinyarwanda • संस्कृतम् • Саха тыла • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ • Sardu • Sicilianu • Scots • سنڌي • Srpskohrvatski / српскохрватски • සිංහල • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • ChiShona • Soomaaliga • Shqip • Српски / srpski • Seeltersk • Sunda • Svenska • Kiswahili • Ślůnski • Sakizaya • தமிழ் • తెలుగు • Tetun • Тоҷикӣ • ไทย • ትግርኛ • Türkmençe • Tagalog • Tok Pisin • Türkçe • Xitsonga • Татарча/tatarça • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Vèneto • Vepsän kel’ • Tiếng Việt • Walon • Winaray • 吴语 • IsiXhosa • pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah • ייִדיש • 中文 • 文言 • Bân-lâm-gú • 粵語 Pertanian Umum • Agribisnis • Agroindustri • Agronomi • Ilmu pertanian • Jelajah bebas • Kebijakan pertanian • Lahan usaha tani • Mekanisasi pertanian • Menteri Pertanian • Perguruan tinggi pertanian • Perguruan tinggi pertanian di Indonesia • Permakultur • Pertanian bebas ternak • Pertanian berkelanjutan • Pertanian ekstensif • Pertanian intensif • Pertanian organik • Pertanian urban • Peternakan • Peternakan pabrik • Wanatani Sejarah • Sejarah pertanian • Sejarah pertanian organik • Revolusi pertanian Arab • Revolusi pertanian Inggris • Revolusi hijau • Revolusi neolitik Tipe • Akuakultur • Akuaponik • Hewan ternak • Hidroponik • Penggembalaan hewan • Perkebunan • Peternakan babi • Peternakan domba • Peternakan susu • Peternakan unggas • Peladangan • Portal:Pertanian Gambaran klasik pertanian di Indonesia Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

[1] Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bio enzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia.

[2] Kelompok ilmu- ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu pendukungnya. Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tanah, meteorologi, teknik pertanian, biokimia, dan statistika juga dipelajari dalam pertanian.

Usaha tani adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. "Petani" adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh "petani tembakau" atau "petani ikan". Pelaku budidaya hewan ternak secara khusus disebut sebagai peternak. Daftar isi • 1 Cakupan pertanian • 2 Sejarah singkat pertanian dunia • 3 Pertanian kontemporer • 4 Tenaga kerja • 4.1 Keamanan • 5 Sistem pembudidayaan tanaman • 6 Sistem produksi hewan • 7 Masalah lingkungan • 7.1 Masalah pada hewan ternak • 7.2 Masalah penggunaan lahan dan air • 7.3 Pestisida • 7.4 Perubahan iklim • 8 Energi dan pertanian • 8.1 Mitigasi kelangkaan bahan bakar fosil • 9 Ekonomi pertanian • 10 Lihat pula • 11 Referensi • 12 Pranala luar Cakupan pertanian [ sunting - sunting sumber ] Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia.

[3] Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan pembudidayaan tanaman. Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar ( hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air).

Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan akan kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian.

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/ bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif ( intensive farming). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis.

Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena pertanian industri selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.

Sisi pertanian industrial yang memperhatikan lingkungannya adalah pertanian berkelanjutan ( sustainable pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah. Pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah seperti pertanian organik atau permakultur, memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensinya.

Akibatnya, pertanian berkelanjutan biasanya memberikan hasil yang lebih rendah daripada pertanian industrial. Pertanian modern masa kini biasanya menerapkan sebagian komponen dari kedua kutub "ideologi" pertanian yang disebutkan di atas. Selain keduanya, dikenal pula bentuk pertanian ekstensif (pertanian masukan rendah) yang dalam bentuk paling ekstrem dan tradisional akan berbentuk pertanian subsisten, yaitu hanya dilakukan tanpa motif bisnis dan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau komunitasnya.

Sebagai suatu usaha, pertanian memiliki dua ciri penting: selalu melibatkan barang dalam volume besar dan proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi. Dua ciri khas ini muncul karena pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi.

Beberapa bentuk pertanian modern (misalnya budidaya alga, hidroponik) telah dapat mengurangi ciri-ciri ini tetapi sebagian besar usaha pertanian dunia masih tetap demikian. Sejarah singkat pertanian dunia [ sunting - sunting sumber ] Daerah " bulan sabit yang subur" di Timur Tengah. Di tempat ini ditemukan bukti-bukti awal pertanian, seperti biji-bijian dan alat-alat pengolahnya. Domestikasi anjing diduga telah dilakukan bahkan pada saat manusia belum mengenal budidaya (masyarakat berburu dan peramu) dan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembudidayaan hewan yang pertama kali.

Selain itu, praktik pemanfaatan hutan sebagai sumber bahan pangan diketahui sebagai agroekosistem yang tertua. [4] Pemanfaatan hutan sebagai kebun diawali dengan kebudayaan berbasis hutan di sekitar sungai. Secara bertahap manusia mengidentifikasi pepohonan dan semak yang bermanfaat. Hingga pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah seleksi buatan oleh manusia terjadi dengan menyingkirkan spesies dan varietas yang buruk dan memilih yang baik.

[5] Kegiatan pertanian (budidaya tanaman dan ternak) merupakan salah satu kegiatan yang paling awal dikenal peradaban manusia dan mengubah total bentuk kebudayaan. Para ahli prasejarah umumnya bersepakat bahwa pertanian pertama kali berkembang sekitar 12.000 tahun yang lalu dari kebudayaan di daerah "bulan sabit yang subur" di Timur Tengah, yang meliputi daerah lembah Sungai Tigris dan Eufrat terus memanjang ke barat hingga daerah Suriah dan Yordania sekarang.

Bukti-bukti yang pertama kali dijumpai menunjukkan adanya budidaya tanaman biji-bijian ( serealia, terutama gandum kuno seperti emmer) dan polong-polongan di daerah tersebut.

Pada saat itu, 2000 tahun setelah berakhirnya Zaman Es terakhir pada era Pleistosen, di dearah ini banyak dijumpai hutan dan padang yang sangat cocok bagi mulainya pertanian. Pertanian telah dikenal oleh masyarakat yang telah mencapai kebudayaan batu muda ( neolitikum), perunggu dan megalitikum.

Pertanian mengubah bentuk-bentuk kepercayaan, dari pemujaan terhadap dewa-dewa perburuan menjadi pemujaan terhadap dewa-dewa perlambang kesuburan dan ketersediaan pangan. Pada 5300 tahun yang lalu di China, kucing didomestikasi untuk menangkap hewan pengerat yang menjadi hama di ladang.

[6] Teknik budidaya tanaman lalu meluas ke barat ( Eropa dan Afrika Utara, pada saat itu Sahara belum sepenuhnya menjadi gurun) dan ke timur (hingga Asia Timur dan Asia Tenggara). Bukti-bukti di Tiongkok menunjukkan adanya budidaya jewawut ( millet) dan padi sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Asia Tenggara telah mengenal budidaya padi sawah paling tidak pada saat 3000 tahun SM dan Jepang serta Korea sejak 1000 tahun SM.

Sementara itu, masyarakat benua Amerika mengembangkan tanaman dan hewan budidaya yang sejak awal sama sekali berbeda. Hewan ternak yang pertama kali di domestikasi adalah kambing/ domba (7000 tahun SM) serta babi (6000 tahun SM), bersama-sama dengan domestikasi kucing. Sapi, kuda, kerbau, yak mulai dikembangkan antara 6000 hingga 3000 tahun SM.

Unggas mulai dibudidayakan lebih kemudian. Ulat sutera diketahui telah diternakkan 2000 tahun SM. Budidaya ikan air tawar baru dikenal semenjak 2000 tahun yang lalu di daerah Tiongkok dan Jepang. Budidaya ikan laut bahkan baru dikenal manusia pada abad ke-20 ini. Budidaya sayur-sayuran dan buah-buahan juga dikenal manusia telah lama.

Masyarakat Mesir Kuno (4000 tahun SM) dan Yunani Kuno (3000 tahun SM) telah mengenal baik budidaya anggur dan zaitun. Tanaman serat didomestikasikan di saat yang kurang lebih bersamaan dengan domestikasi tanaman pangan.

China mendomestikasikan ganja sebagai penghasil serat untuk membuat papan, tekstil, dan sebagainya; kapas didomestikasikan di dua tempat yang berbeda yaitu Afrika dan Amerika Selatan; di Timur Tengah dibudidayakan flax.

[7] Penggunaan nutrisi untuk mengkondisikan tanah seperti pupuk kandang, kompos, dan abu telah dikembangkan secara independen di berbagai tempat di dunia, termasuk Mesopotamia, Lembah Nil, dan Asia Timur. [8] Pertanian kontemporer [ sunting - sunting sumber ] Citra inframerah pertanian di Minnesota. Tanaman pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah berwarna merah, genangan air berwarna hitam, dan lahan penuh pestisida berwarna coklat Pertanian pada abad ke 20 dicirikan dengan peningkatan hasil, penggunaan pupuk dan pestisida sintetik, pembiakan selektif, mekanisasi, pencemaran air, dan subsidi pertanian.

Pendukung pertanian organik seperti Sir Albert Howard berpendapat bahwa di awal abad ke 20, penggunaan pestisida dan pupuk sintetik yang berlebihan dan secara jangka panjang dapat merusak kesuburan tanah. Pendapat ini drman selama puluhan tahun, hingga kesadaran lingkungan meningkat di awal abad ke 21 menyebabkan gerakan pertanian berkelanjutan meluas dan mulai dikembangkan oleh petani, konsumen, dan pembuat kebijakan. Sejak tahun 1990-an, terdapat perlawanan terhadap efek lingkungan dari pertanian konvensional, terutama mengenai pencemaran air, [9] menyebabkan tumbuhnya gerakan organik.

Salah satu penggerak utama dari gerakan ini adalah sertifikasi bahan pangan organik pertama di dunia, yang dilakukan oleh Uni Eropa pada tahun 1991, dan mulai mereformasi Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa pada tahun 2005. [10] Pertumbuhan pertanian organik telah memperbarui penelitian dalam teknologi alternatif seperti manajemen hama terpadu dan pembiakan selektif. Perkembangan teknologi terkini yang dipergunakan secara luas yaitu bahan pangan termodifikasi secara genetik.

Di akhir tahun 2007, beberapa faktor mendorong peningkatan harga biji-bijian yang dikonsumsi manusia dan hewan ternak, menyebabkan peningkatan harga gandum (hingga 58%), kedelai (hingga 32%), dan jagung (hingga 11%) dalam satu tahun.

Kontribusi terbesar ada pada peningkatan permintaan biji-bijian sebagai bahan pakan ternak di Cina dan India, dan konversi biji-bijian bahan pangan menjadi produk biofuel.

[11] [12] Hal ini menyebabkan kerusuhan dan demonstrasi yang menuntut turunnya harga pangan. [13] [14] [15] International Fund for Agricultural Development mengusulkan peningkatan pertanian skala kecil dapat menjadi solusi untuk meningkatkan suplai bahan pangan dan juga ketahanan pangan. Visi mereka didasarkan pada perkembangan Vietnam yang bergerak dari importir makanan ke eksportir makanan, dan mengalami penurunan angka kemiskinan secara signifikan dikarenakan peningkatan jumlah dan volume usaha kecil di bidang pertanian di negara mereka.

[16] Sebuah epidemi yang disebabkan oleh fungi Puccinia graminis pada tanaman gandum menyebar di Afrika hingga ke Asia. [17] [18] [19] Diperkirakan 40% lahan pertanian terdegradasi secara serius. [20] Di Afrika, kecenderungan degradasi tanah yang terus berlanjut dapat menyebabkan lahan tersebut hanya mampu memberi makan 25% populasinya. [21] Pada tahun 2009, China merupakan produsen hasil pertanian terbesar di dunia, diikuti oleh Uni Eropa, India, dan Amerika Serikat, berdasarkan IMF.Pakar ekonomi mengukur total faktor produktivitas pertanian dan menemukan bahwa Amerika Serikat saat ini 1.7 kali lebih produktif dibandingkan dengan tahun 1948.

[22] Enam negara di dunia, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Australia, Argentina, dan Thailand mensuplai 90% biji-bijian bahan pangan yang diperdagangkan di dunia.

[23] Defisit air yang terjadi telah meningkatkan impor biji-bijian di berbagai negara berkembang, [24] dan kemungkinan juga akan terjadi di negara yang lebih besar seperti China dan India.

[25] Tenaga kerja [ sunting - sunting sumber ] Pada tahun 2011, International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa setidaknya terdapat 1 miliar lebih penduduk yang bekerja di bidang sektor pertanian.

Pertanian menyumbang setidaknya 70% jumlah pekerja anak-anak, dan di berbagai negara sejumlah besar wanita juga bekerja di sektor ini lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya. [26] Hanya sektor jasa yang mampu mengungguli jumlah pekerja pertanian, yaitu pada tahun 2007.

Antara tahun 1997 dan 2007, jumlah tenaga kerja di bidang pertanian turun dan merupakan sebuah kecenderungan yang akan berlanjut. [27] Jumlah pekerja yang dipekerjakan di bidang pertanian bervariasi di berbagai negara, mulai dari 2% di negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, hingga 80% di berbagai negara di Afrika.

[28] Di negara maju, angka ini secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan abad sebelumnya. Pada abad ke 16, antara 55 hingga 75 persen penduduk Eropa bekerja di bidang pertanian.

Pada abad ke 19, angka ini turun menjadi antara 35 hingga 65 persen. [29] Angka ini sekarang turun menjadi kurang dari 10%. [28] Keamanan [ sunting - sunting sumber ] Batang pelindung risiko tergulingnya traktor dipasang di belakang kursi pengemudi Pertanian merupakan industri yang berbahaya.

Petani di seluruh dunia bekerja pada risiko tinggi terluka, penyakit paru-paru, hilangnya pendengaran, penyakit kulit, juga kanker tertentu karena penggunaan bahan kimia dan paparan cahaya matahari dalam jangka panjang. Pada pertanian industri, luka secara berkala terjadi pada penggunaan alat dan mesin pertanian, dan penyebab utama luka serius.

[30] Pestisida dan bahan kimia lainnya juga membahayakan kesehatan. Pekerja yang terpapar pestisida secara jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fertilitas. [31] Di negara industri dengan keluarga yang semuanya bekerja pada lahan usaha tani yang dikembangkannya sendiri, seluruh keluarga tersebut berada pada risiko. [32] Penyebab utama kecelakaan fatal pada pekerja pertanian yaitu tenggelam dan luka akibat permesinan.

[32] ILO menyatakan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi yang membahayakan tenaga kerja. [26] Diperkirakan bahwa kematian pekerja di sektor ini setidaknya 170 ribu jiwa per tahun. Berbagai kasus kematian, luka, dan sakit karena aktivitas pertanian sering kali tidak dilaporkan sebagai kejadian akibat aktivitas pertanian.

[33] ILO telah mengembangkan Konvensi Kesehatan dan Keselamatan di bidang Pertanian, 2001, yang mencakup risiko pada pekerjaan di bidang pertanian, pencegahan risiko ini, dan peran dari individu dan organisasi terkait pertanian. [26] Sistem pembudidayaan tanaman [ sunting - sunting sumber ] Budi daya padi di Bihar, India Sistem pertanaman dapat bervariasi pada setiap lahan usaha tani, tergantung pada ketersediaan sumber daya dan pembatas; geografi dan iklim; kebijakan pemerintah; tekanan ekonomi, sosial, dan politik; dan filosofi dan budaya petani.

[34] [35] Pertanian berpindah ( tebang dan bakar) adalah sistem di mana hutan dibakar. Nutrisi yang tertinggal di tanah setelah pembakaran dapat mendukung pembudidayaan tumbuhan semusim dan menahun untuk beberapa tahun. [36] Lalu petak tersebut ditinggalkan agar hutan tumbuh kembali dan petani berpindah ke petak hutan berikutnya yang akan dijadikan lahan pertanian. Waktu tunggu akan semakin pendek ketika populasi petani meningkat, sehingga membutuhkan input nutrisi pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah pupuk dan kotoran hewan, dan pengendalian hama.

Pembudidayaan semusim berkembang dari budaya ini. Petani tidak berpindah, namun membutuhkan intensitas input pupuk dan pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah hama yang lebih tinggi. Industrialisasi membawa pertanian monokultur di mana satu kultivar dibudidayakan pada lahan yang sangat luas. Karena tingkat keanekaragaman hayati yang rendah, penggunaan nutrisi cenderung seragam dan hama dapat terakumulasi pada halah tersebut, sehingga penggunaan pupuk dan pestisida meningkat.

[35] Di sisi lain, sistem tanaman rotasi menumbuhkan tanaman berbeda secara berurutan dalam satu tahun. Tumpang sari adalah ketika tanaman yang berbeda ditanam pada waktu yang sama dan lahan yang sama, yang disebut juga dengan polikultur. [36] Di lingkungan subtropis dan gersang, preiode penanaman terbatas pada keberadaan musim hujan sehingga tidak dimungkinkan menanam banyak tanaman semusim bergiliran dalam setahun, atau dibutuhkan irigasi.

Di semua jenis lingkungan ini, tanaman menahun seperti kopi dan kakao dan praktik wanatani dapat tumbuh. Di lingkungan beriklim sedang di mana padang rumput dan sabana banyak tumbuh, praktik budidaya tanaman semusim dan penggembalaan hewan dominan.

[36] Sistem produksi hewan [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Peternakan, Budi daya perikanan, dan Hewan ternak Sistem produksi hewan ternak dapat didefinisikan berdasarkan sumber pakan yang digunakan, yang terdiri dari peternakan berbasis penggembalaan, sistem kandang penuh, dan campuran.

[37] Pada tahun 2010, 30 persen lahan di dunia digunakan untuk memproduksi hewan ternak dengan mempekerjakan lebih 1.3 miliar orang. Antara tahun 1960-an sampai 2000-an terjadi peningkatan produksi hewan ternak secara signifikan, dihitung dari jumlah maupun massa karkas, terutama pada produksi daging sapi, daging babi, dan daging ayam.

Produksi daging ayam pada periode tersebut meningkat hingga 10 kali lipat. Hasil hewan non-daging seperti susu sapi dan telur ayam juga menunjukan peningkatan yang signifikan. Populasi sapi, domba, dan kambing diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2050. [38] Budi daya perikanan adalah produksi ikan dan hewan air lainnya di dalam lingkungan yang terkendali untuk konsumsi manusia. Sektor ini juga termasuk yang mengalami peningkatan hasil rata-rata 9 persen per tahun antara tahun 1975 hingga tahun 2007.

[39] Selama abad ke-20, produsen hewan ternak dan ikan menggunakan pembiakan selektif untuk menciptakan ras hewan dan hibrida yang mampu meningkatkan hasil produksi, tanpa memperdulikan keinginan untuk mempertahankan keanekaragaman genetika. Kecenderungan ini memicu penurunan signifikan dalam keanekaragaman genetika dan sumber daya pada ras hewan ternak, yang menyebabkan berkurangnya resistansi hewan ternak terhadap penyakit.

Adaptasi lokal yang sebelumnya banyak terdapat pada hewan ternak ras setempat juga mulai menghilang. [40] Produksi hewan ternak berbasis penggembalaan amat bergantung pada bentang alam seperti padang rumput dan sabana untuk memberi makan hewan ruminansia. Kotoran hewan menjadi input nutrisi utama bagi vegetasi tersebut, namun input lain di luar kotoran hewan dapat diberikan tergantung kebutuhan.

Sistem ini penting di daerah di mana produksi tanaman pertanian tidak memungkinkan karena kondisi iklim dan tanah.

[36] Sistem campuran menggunakan lahan penggembalaan sekaligus pakan buatan yang merupakan hasil pertanian yang diolah menjadi pakan ternak. [37] Sistem kandang memelihara hewan ternak di dalam kandang secara penuh dengan input pakan yang harus diberikan setiap hari. Pengolahan kotoran ternak dapat menjadi masalah pencemaran udara karena dapat menumpuk dan melepaskan gas metan dalam jumlah besar. [37] Negara industri menggunakan sistem kandang penuh untuk mensuplai sebagian besar daging dan produk peternakan di dalam negerinya.

Diperkirakan 75% dari seluruh peningkatan produksi hewan ternak dari tahun 2003 hingga 2030 akan bergantung pada sistem produksi peternakan pabrik. Sebagian besar pertumbuhan ini akan terjadi di negara yang saat ini merupakan negara berkembang di Asia, dan sebagian kecil di Afrika.

[38] Beberapa praktik digunakan dalam produksi hewan ternak komersial seperti penggunaan hormon pertumbuhan menjadi kontroversi di berbagai tempat di dunia.

[41] Masalah lingkungan [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dampak lingkungan dari pertanian Pertanian mampu menyebabkan masalah melalui pestisida, arus nutrisi, penggunaan air berlebih, hilangnya lingkungan alam, dan masalah lainnya.

Sebuah penilaian yang dilakukan pada tahun 2000 di Inggris menyebutkan total biaya eksternal untuk mengatasi permasalahan lingkungan terkait pertanian adalah 2343 juta Poundsterling, atau 208 Poundsterling per hektare. [42] Sedangkan di Amerika Serikat, biaya eksternal untuk produksi tanaman pertaniannya mencapai 5 hingga 16 miliar US Dollar atau 30-96 US Dollar per hektare, dan biaya eksternal produksi peternakan mencapai 714 juta US Dollar.

[43] Kedua studi fokus pada dampak fiskal, yang menghasilkan kesimpulan bahwa begitu banyak hal yang harus dilakukan untuk memasukkan biaya eksternal ke dalam usaha pertanian. Keduanya tidak memasukkan subsidi di dalam pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah, namun memberikan catatan bahwa subsidi pertanian juga membawa dampak bagi masyarakat.

[42] [43] Pada tahun 2010, International Resource Panel dari UNEP mempublikasikan laporan penilaian dampak lingkungan dari konsumsi dan produksi. Studi tersebut menemukan bahwa pertanian dan konsumsi bahan pangan adalah dua hal yang memberikan tekanan pada lingkungan, terutama degradasi habitat, perubahan iklim, penggunaan air, dan emisi zat beracun.

[44] Masalah pada hewan ternak [ sunting - sunting sumber ] PBB melaporkan bahwa "hewan ternak merupakan salah satu penyumbang utama masalah lingkungan". [45] 70% lahan pertanian dunia digunakan untuk produksi hewan ternak, secara langsung maupun tidak langsung, sebagai lahan penggembalaan maupun lahan untuk memproduksi pakan ternak.

Jumlah ini setara dengan 30% total lahan di dunia. Hewan ternak juga merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca berupa gas metana dan nitro oksida yang, meski jumlahnya sedikit, namun dampaknya setara dengan emisi total CO 2. Hal ini dikarenakan gas metana dan nitro oksida merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat dibandingkan CO 2. Peternakan juga didakwa sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya deforestasi. 70% basin Amazon yang sebelumnya merupakan hutan kini menjadi lahan penggembalaan hewan, dan sisanya menjadi lahan produksi pakan.

[46] Selain deforestasi dan degradasi lahan, budi daya hewan ternak yang sebagian besar berkonsep ras tunggal juga menjadi pemicu hilangnya keanekaragaman hayati. Masalah penggunaan lahan dan air [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Dampak lingkungan dari irigasi Transformasi lahan menuju penggunaannya untuk menghasilkan barang dan jasa adalah cara yang paling substansial bagi manusia dalam mengubah ekosistem bumi, dan dikategrikan sebagai penggerak utama hilangnya keanekaragaman hayati.

Diperkirakan jumlah lahan yang diubah oleh manusia antara 39%-50%. [47] Degradasi lahan, penurunan fungsi dan produktivitas ekosistem jangka panjang, diperkirakan terjadi pada 24% lahan di dunia. [48] Laporan FAO menyatakan bahwa manajemen lahan sebagai penggerak utama degradasi dan 1.5 miliar orang bergantung pada lahan yang terdegradasi.

Deforestasi, desertifikasi, erosi tanah, kehilangan kadar mineral, dan salinisasi adalah contoh bentuk degradasi tanah. [36] Eutrofikasi adalah peningkatan populasi alga dan tumbuhan air di ekosistem perairan akibat aliran nutrisi dari lahan pertanian.

Hal ini mampu menyebabkan hilangnya kadar oksigen di air ketika jumlah alga dan tumbuhan air yang mati dan membusuk di perairan bertambah dan dekomposisi terjadi. Hal ini mampu menyebabkan kebinasaan ikan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan menjadikan air tidak bisa digunakan sebagai air minum dan kebutuhan masyarakat dan industri.

Penggunaan pupuk berlebihan di lahan pertanian yang diikuti dengan aliran air permukaan mampu menyebabkan nutrisi di lahan pertanian terkikis dan mengalir terbawa menuju ke perairan terdekat. Nutrisi inilah yang menyebabkan eutrofikasi.

[49] Pertanian memanfaatkan 70% air tawar yang diambil dari berbagai sumber di seluruh dunia. [50] Pertanian memanfaatkan sebagian besar air di akuifer, bahkan mengambilnya dari lapisan air tanah dalam laju yang tidak dapat dikembalikan ( unsustainable).

Telah diketahui bahwa berbagai akuifer di berbagai tempat padat penduduk di seluruh dunia, seperti China bagian utara, sekitar Sungai Ganga, dan wilayah barat Amerika Serikat, telah berkurang jauh, dan penelitian mengenai ini sedang dilakukan di akuifer di Iran, Meksiko, dan Arab Saudi.

[51] Tekanan terhadap konservasi air terus terjadi dari sektor industri dan kawasan urban yang terus mengambil air secara tidak lestari, sehingga kompetisi penggunaan air bagi pertanian meningkat dan tantangan dalam memproduksi bahan pangan juga demikian, terutama di kawasan yang langka air.

[52] Penggunaan air di pertanian juga dapat menjadi penyebab masalah lingkungan, termasuk hilangnya rawa, penyebaran penyakit melalui air, dan degradasi lahan seperti salinisasi tanah ketika irigasi tidak dilakukan dengan baik.

[53] Pestisida [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Dampak lingkungan dari pestisida Penggunaan pestisida telah meningkat sejak tahun 1950-an, menjadi 2.5 juta ton pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah tahun di seluruh dunia. Namun tingkat kehilangan produksi pertanian tetap terjadi dalam jumlah yang relatif konstan.

[54] WHO memperkirakan pada tahun 1992 bahwa 3 juta manusia keracunan pestisida setiap tahun dan menyebabkan kematian 200 ribu jiwa. [55] Pestisida dapat menyebabkan resistansi pestisida pada populasi hama sehingga pengembangan pestisida baru terus berlanjut. [56] Argumen alernatif dari masalah ini adalah pestisida merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan pada lahan yang terbatas, sehingga dapat menumbuhkan lebih banyak tanaman pertanian pada lahan yang lebih sempit dan memberikan ruang lebih banyak bagi alam liar dengan mencegah perluasan lahan pertanian lebih ekstensif.

[57] [58] Namun berbagai kritik berkembang bahwa perluasan lahan yang mengorbankan lingkungan karena peningkatan kebutuhan pangan tidak dapat dihindari, [59] dan pestisida hanya menggantikan praktik pertanian yang baik yang ada seperti rotasi tanaman. [56] Rotasi tanaman mencegah penumpukan hama yang sama pada satu lahan sehingga hama diharapkan menghilang setelah panen dan tidak datang kembali karena tanaman yang ditanam tidak sama dengan yang sebelumnya.

Perubahan iklim [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Perubahan iklim dan pertanian Pertanian adalah salah satu yang mempengaruhi perubahan iklim, dan perubahan iklim memiliki dampak bagi pertanian. Perubahan iklim pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah pengaruh bagi pertanian melalui perubahan temperatur, hujan (perubahan periode dan kuantitas), kadar karbon dioksida di udara, radiasi matahari, dan interaksi dari semua elemen tersebut.

[36] Kejadian ekstrem seperti kekeringan dan banjir diperkirakan meningkat akibat perubahan iklim. [60] Pertanian merupakan sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Suplai air akan menjadi hal yang kritis untuk menjaga produksi pertanian dan menyediakan bahan pangan.

Fluktuasi debit sungai akan terus terjadi akibat perubahan iklim. Negara di sekitar sungai Nil sudah mengalami dampak fluktuasi debit sungai yang mempengaruhi hasil pertanian musiman yang mampu mengurangi hasil pertanian hingga 50%. [61] Pendekatan yang bersifat mengubah diperlukan untuk mengelola sumber daya alam pada masa depan, seperti perubahan kebijakan, metode praktik, dan alat untuk mempromosikan pertanian berbasis iklim dan lebih banyak menggunakan informasi ilmiah dalam menganalisis risiko dan kerentanan akibat perubahan iklim.

[62] [63] Pertanian dapat memitigasi sekaligus memperburuk pemanasan global. Beberapa dari peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dikarenakan dekomposisi materi organik yang berada di tanah, dan sebagian besar gas metanan yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari aktivitas pertanian, termasuk dekomposisi pada lahan basah pertanian seperti sawah, [64] dan aktivitas digesti hewan ternak. Tanah yang basah dan anaerobik mampu menyebabkan denitrifikasi dan hilangnya nitrogen dari tanah, menyebabkan lepasnya gas nitrat oksida dan nitro oksida ke udara yang merupakan gas rumah kaca.

[65] Perubahan metode pengelolaan pertanian mampu mengurangi pelepasan gas rumah kaca ini, dan tanah dapat difungsikan kembali sebagai fasilitas sekuestrasi karbon. [64] Energi dan pertanian [ sunting - sunting sumber ] Sejak tahun 1940, produktivitas pertanian meningkat secara signifikan dikarenakan penggunaan energi yang intensif dari aktivitas mekanisasi pertanian, pupuk, dan pestisida.

Input energi ini sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil. [66] Revolusi Hijau mengubah pertanian di seluruh dunia dengan peningkatan produksi biji-bijian secara signifikan, [67] dan kini pertanian modern membutuhkan input minyak bumi dan gas alam untuk sumber energi dan produksi pupuk. Telah terjadi kekhawatiran bahwa kelangkaan energi fosil akan menyebabkan tingginya biaya produksi pertanian sehingga pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah hasil pertanian dan kelangkaan pangan.

[68] Rasio konsumsi energi pada pertanian dan sistem pangan (%) pada tiga negara maju Negara Tahun Pertanian (secara langsung & tidak langsung) Sistem pangan Britania Raya [69] 2005 1.9 11 Amerika Serikat [70] 1996 2.1 10 Amerika Serikat [71] 2002 2.0 14 Swedia [72] 2000 2.5 13 Negara industri bergantung pada bahan bakar fosil secara dua hal, yaitu secara langsung dikonsumsi sebagai sumber energi di pertanian, dan secara tidak langsung sebagai input untuk manufaktur pupuk dan pestisida.

Konsumsi langsung dapat mencakup penggunaan pelumas dalam perawatan permesinan, dan fluida penukar panas pada mesin pemanas dan pendingin. Pertanian di Amerika Serikat mengkonsumsi sektar 1.2 eksajoule pada tahun 2002, yang merupakan 1% dari total energi yang dikonsumsi di negara tersebut. [68] Konsumsi tidak langsung yaitu sebagai manufaktur pupuk dan pestisida yang mengkonsumsi bahan bakar fosil setara 0.6 eksajoule pada tahun 2002. [68] Gas alam dan batu bara yang dikonsumsi melalui produksi pupuk nitrogen besarnya setara dengan setengah kebutuhan energi di pertanian.

China mengkonsumsi batu bara untuk produksi pupuk nitrogennya, sedangkan sebagian besar negara di Eropa menggunakan gas alam dan hanya sebagian kecil batu bara. Berdasarkan laporan pada tahun 2010 yang dipublikasikan oleh The Royal Society, ketergantungan pertanian terhadap bahan bakar fosil terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Bahan bakar yang digunakan di pertanian dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis tanaman, sistem produksi, dan lokasi. [73] Energi yang digunakan untuk produksi alat dan mesin pertanian juga merupakan salah satu bentuk penggunaan energi di pertanian secara tidak pangsung.

Sistem pangan mencakup tidak hanya pada produksi pertanian, namun juga pemrosesan setelah hasil pertanian keluar dari lahan usaha tani, pengepakan, transportasi, pemasaran, konsumsi, dan pembuangan dan pengolahan sampah makanan. Energi yang digunakan pada sistem pangan ini lebih tinggi dibandingkan penggunaan energi pada produksi hasil pertanian, dapat mencapai lima kali lipat.

[70] [71] Pada tahun 2007, insentif yang lebih tinggi bagi petani penanam tanaman non-pangan penghasil biofuel [74] ditambah dengan faktor lain seperti pemanfaatan kembali lahan tidur yang kurang subur, peningkatan biaya transportasi, perubahan iklim, peningkatan jumlah konsumen, dan peningkatan penduduk dunia, [75] menyebabkan kerentanan pangan dan peningkatan harga pangan di berbagai tempat di dunia.

[76] [77] Pada Desember 2007, 37 negara di dunia menghadapi krisis pangan, dan 20 negara telah menghadapi peningkatan harga pangan di luar kendali, yang dikenal dengan kasus krisis harga pangan dunia 2007-2008. Kerusuhan akibat menuntut turunnya harga pangan terjadi di berbagai tempat hingga menyebabkan korban jiwa. [13] [14] [15] Mitigasi kelangkaan bahan bakar fosil [ sunting - sunting sumber ] Prediksi M. King Hubbert mengenai laju produksi minyak bumi dunia.

Pertanian modern sangat bergantung pada energi fosil ini. [78] Pada kelangkaan bahan bakar fosil, pertanian organik akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pertanian konvensional yang menggunakan begitu banyak input berbasis minyak bumi seperti pupuk dan pestisida.

Berbagai studi mengenai pertanian organik modern menunjukan bahwa hasil pertanian organik sama besarnya dengan pertanian konvensional. [79] Kuba pasca runtuhnya Uni Soviet mengalami kelangkaan input pupuk dan pestisida kimia sehingga usaha pertanian di negeri tersebut menggunakan praktik organik dan mampu memberi makan populasi penduduknya.

[80] Namun pertanian organik akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan jam kerja. [81] Perpindahan dari praktik monokultur ke pertanian organik juga membutuhkan waktu, terutama pengkondisian tanah [79] untuk membersihkan bahan kimia berbahaya yang tidak sesuai dengan standar bahan pangan organik. Komunitas pedesaan bisa memanfaatkan biochar dan synfuel yang menggunakan limbah pertanian untuk diolah menjadi pupuk dan energi, sehingga bisa mendapatkan bahan bakar dan bahan pangan sekaligus, dibandingkan dengan persaingan bahan pangan vs bahan bakar yang masih terjadi hingga saat ini.

Synfuel dapat digunakan di tempat; prosesnya akan lebih efisien dan mampu menghasilkan bahan bakar yang cukup untuk seluruh aktivitas pertanian organik. [82] [83] Ketika bahan pangan termodifikasi genetik (GMO) masih dikritik karena benih yang dihasilkan bersifat steril sehingga tidak mampu direproduksi oleh petani [84] [85] dan hasilnya dianggap berbahaya bagi manusia, telah diusulkan agar tanaman jenis ini dikembangkan lebih lanjut dan digunakan sebagai penghasil bahan bakar, karena tanaman ini mampu dimodifikasi untuk menghasilkan lebih banyak dengan input energi yang lebih sedikit.

[86] Namun perusahaan utama penghasil GMO sendiri, Monsanto, tidak mampu melaksanakan proses produksi pertanian berkelanjutan pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah tanaman GMO lebih dari satu tahun.

Di saat yang bersamaan, praktik pertanian dengan memanfaatkan ras tradisional menghasilkan lebih banyak pada jenis tanaman yang sama dan dilakukan secara berkelanjutan. [87] Ekonomi pertanian [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Subsidi pertanian dan Ekonomi pedesaan Ekonomi pertanian adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi produk dan jasa pertanian. [88] Mengkombinasikan produksi pertanian dengan teori umum mengenai pemasaran dan bisnis adalah sebuah disiplin ilmu yang dimulai sejak akhir abad ke 19, dan terus bertumbuh sepanjang abad ke-20.

[89] Meski studi mengenai pertanian terbilang baru, berbagai kecenderungan utama di bidang pertanian seperti sistem bagi hasil pasca Perang Saudara Amerika Serikat hingga sistem feodal yang pernah terjadi di Eropa, telah secara signifikan mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara dan juga dunia.

[90] [91] Di berbagai tempat, harga pangan yang dipengaruhi oleh pemrosesan pangan, distribusi, dan pemasaran pertanian telah tumbuh dan biaya harga pangan yang dipengaruhi oleh aktivitas pertanian di atas lahan telah jauh berkurang efeknya.

Hal ini terkait dengan efisiensi yang begitu tinggi dalam bidang pertanian dan dikombinasikan dengan peningkatan nilai tambah melalui pemrosesan bahan pangan dan strategi pemasaran. Konsentrasi pasar juga telah meningkat di sektor ini yang dapat meningkatkan efisiensi. Namun perubahan ini mampu mengakibatkan perpindahan surplus ekonomi dari produsen (petani) ke konsumen, dan memiliki dampak yang negatif bagi komunitas pedesaan.

[92] Digitalisasi perlu untuk merespon keterbatasan tenaga kerja dan juga meningkatkan efisiensi yang mampu meningkatkan produktivitas bisnis, value, produk dan konsumen baru men-distruptive teknologi budidaya konvensional. Baik selama proses bahkan hingga memasarkan produk pertanian, digitalisasi begitu efisien. Perlahan, para petani tidak gagap teknologi digital, dan bahkan bisa meningkatkan produkvitas sektor pertanian, hal ini tentu masih banyak tugas untuk mewujudkan petani menjadi petani digital.

[93] Kebijakan pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi secara signifikan pasar produk pertanian, dalam bentuk pemberian pajak, subsidi, tarif, dan bea lainnya. [94] Sejak tahun 1960-an, kombinasi pembatasan ekspor impor, kebijakan nilai tukar, dan subsidi mempengaruhi pertanian di negara berkembang dan negara maju.

Pada tahun 1980-an, para petani di negara berkembang yang tidak mendapatkan subsidi akan kalah bersaing dikarenakan kebijakan di berbagai negara yang menyebabkan rendahnya harga bahan pangan. Di antara tahun 1980-an dan 2000-an, beberapa negara di dunia membuat kesepakatan untuk membatasi tarif, subsidi, dan batasan perdagangan lainnya yang diberlakukan di dunia pertanian.

[95] Namun pada tahun 2009, masih terdapat sejumlah distorsi kebijakan pertanian yang mempengaruhi harga bahan pangan. Tiga komoditas yang sangat terpengaruh adalah gula, susu, dan beras, yang terutama karena pemberlakuan pajak.

Wijen merupakan biji-bijian penghasil minyak yang terkena pajak paling tinggi meski masih lebih rendah dibandingkan pajak produk peternakan.

[96] Namun subsidi kapas masih terjadi di negara maju yang telah menyebabkan rendahnya harga di tingkat dunia dan menekan petani kapas di negara berkembang yang tidak disubsidi. [97] Komoditas mentah seperti jagung dan daging sapi umumnya diharga berdasarkan kualitasnya, dan kualitas menentukan harga. Komoditas yang dihasilkan di suatu wilayah dilaporkan dalam bentuk volume produksi atau berat.

[98] Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • ^ Safety and health in agriculture. International Labour Organization. 1999. ISBN 978-92-2-111517-5. Diakses tanggal 13 September 2010. • ^ Harahap, Fitra Syawal (2021). Dasar-dasar Agronomi Pertanian. Mitra Cendekia Media. hlm. 2. ISBN 9786236957851.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

• ^ Lamangida, Saiman (2021). "DEKAN HADIRI PENANDA TANGANAN IMPLEMENTASI KERJASAMA JURUSAN PETERNAKAN DENGAN DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO". ung.ac.id. Diakses tanggal 2022-01-04. • ^ Douglas John McConnell (2003). The Forest Farms of Kandy: And Other Gardens of Complete Design. hlm. 1. ISBN 978-0-7546-0958-2. • ^ Douglas John McConnell (1992). The forest-garden farms of Kandy, Sri Lanka. hlm. 1. ISBN 978-92-5-102898-8. • ^ "Kucing Piaraan Tertua di Dunia Ditemukan". Kompas. 17 Desember 2013.

• ^ Hancock, James F. (2012). Plant evolution and the origin of crop species (edisi ke-3rd). CABI. hlm. 119. ISBN 1845938011. • ^ UN Industrial Development Organization, International Fertilizer Development Center (1998). The Fertilizer Manual (edisi ke-3rd). Springer. hlm. 46. ISBN 0792350324. • ^ Scheierling, Susanne M. (1995). "Overcoming agricultural pollution of water : the challenge of integrating agricultural and environmental policies in the European Union, Volume 1".

The World Bank. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-05. Diakses tanggal 2013-04-15. • ^ "CAP Reform". European Commission. 2003. Diakses tanggal 2013-04-15.

• ^ "At Tyson and Kraft, Grain Costs Limit Profit". The New York Times. Bloomberg. 6 September 2007. • ^ McMullen, Alia (7 January 2008). "Forget oil, the new global crisis is food". Financial Post. Toronto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-13. Diakses tanggal 2013-11-13. pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah ^ a b Watts, Jonathan (4 December 2007). "Riots and hunger feared as demand for grain sends food costs soaring", The Guardian (London).

• ^ a b Mortished, Carl (7 March 2008). "Already we have riots, hoarding, panic: the sign of things to come?", The Times (London). • ^ a b Borger, Julian (26 February 2008). "Feed the world? We are fighting a losing battle, UN admits", The Guardian (London). • ^ "Food prices: smallholder farmers can be part of the solution".

International Fund for Agricultural Development. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-05. Diakses tanggal 2013-04-24. • ^ McKie, Robin; Rice, Xan (22 April 2007).

"Millions face famine as crop disease rages", The Observer' (London). • ^ Mackenzie, Debora (3 April 2007). "Billions at risk from wheat super-blight".

New Scientist. London (2598): 6–7. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-05-09. Diakses tanggal 19 April 2007. • ^ Leonard, K.J. (February 2001). "Black stem rust biology and threat to wheat growers".

USDA Agricultural Research Service. Diakses tanggal 2013-04-22. • ^ Sample, Ian (31 August 2007). "Global food crisis looms as climate change and population growth strip fertile land", The Guardian (London). • ^ "Africa may be able to feed only 25% of its population by 2025", mongabay.com, 14 December 2006.

• ^ "Agricultural Productivity in the United States". USDA Economic Research Service. 5 July 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-01. Diakses tanggal 2013-04-22. • ^ " The Food Bubble Economy". The Institute of Science in Society. • ^ Brown, Lester R. "Global Water Shortages May Lead to Food Shortages-Aquifer Depletion". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-07-24. Diakses tanggal 2013-11-13.

• ^ "India grows a grain crisis". Asia Times (Hong Kong). 21 July 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-02-21. Diakses tanggal 2013-11-13. • ^ a b c "Safety and health in agriculture". International Labour Organization. 21 March 2011. Diakses tanggal 2013-04-24. • ^ AP (26 January 2007). "Services sector overtakes farming as world's biggest employer: ILO".

The Financial Express. Diakses tanggal 2013-04-24. • ^ a b "Labor Force – By Occupation". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-22. Diakses tanggal 2013-05-04. • ^ Allen, Robert C. "Economic structure and agricultural productivity in Europe, 1300–1800" (PDF).

European Review of Economic History. 3: 1–25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-10-27. Diakses tanggal 2013-11-13. • ^ "NIOSH Workplace Safety & Health Topic: Agricultural Injuries". Centers for Disease Control and Prevention. Diakses tanggal 2013-04-16. • ^ "NIOSH Pesticide Poisoning Monitoring Program Protects Farmworkers".

Centers for Disease Control and Prevention. Diakses tanggal 2013-04-15. • ^ a b "NIOSH Workplace Safety & Health Topic: Agriculture". Centers for Disease Control and Prevention. Diakses tanggal 2013-04-16. • ^ "Agriculture: A hazardous work". International Labour Organization. 15 June 2009. Diakses tanggal 2013-04-24. • ^ "Analysis of farming systems". Food and Agriculture Organization.

Diakses tanggal 2013-05-22. • ^ a b Acquaah, G. 2002. Agricultural Production Systems. pp. 283–317 in "Principles of Crop Production, Theories, Techniques and Technology". Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. • ^ a b c d e f Chrispeels, M.J.; Sadava, D.E. 1994. "Farming Systems: Development, Productivity, and Sustainability". pp. 25–57 in Plants, Genes, and Agriculture.

Jones and Bartlett, Boston, MA. • ^ a b c Sere, C.; Steinfeld, H.; Groeneweld, J. (1995). "Description of Systems in World Livestock Systems – Current status issues and trends". U.N. Food and Agriculture Organization. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-26. Diakses tanggal 2013-09-08. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ a b Thornton, Philip K. (27 September 2010). "Livestock production: recent trends, future prospects". Philosophical Transactions of the Royal Society B.

365 (1554). doi: 10.1098/rstb.2010.0134. • ^ Stier, Ken (September 19, 2007). "Fish Farming's Growing Dangers". Time. • ^ P. Ajmone-Marsan (May 2010). "A global view of livestock biodiversity and conservation – GLOBALDIV". Animal Genetics.

41 (supplement S1): 1–5. doi: 10.1111/j.1365-2052.2010.02036.x. • ^ "Growth Promoting Hormones Pose Health Risk to Consumers, Confirms EU Scientific Committee" (PDF). European Union. 23 April 2002. Diakses tanggal 2013-04-06. • ^ a b Pretty, J; et al. (2000). "An assessment of the total external costs of UK agriculture".

Agricultural Systems. 65 (2): 113–136. doi: 10.1016/S0308-521X(00)00031-7. • ^ a b Tegtmeier, E.M.; Duffy, M. (2005). "External Costs of Agricultural Production in the United States" (PDF).

The Earthscan Reader in Sustainable Agriculture. • ^ International Resource Panel (2010). "Priority products and materials: assessing the environmental impacts of consumption and production". United Nations Environment Programme. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-12-24. Diakses tanggal 2013-05-07. • ^ "Livestock a major threat to environment". UN Food and Agriculture Organization. 29 November 2006.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-03-28. Diakses tanggal 2013-04-24. • ^ Steinfeld, H.; Gerber, P.; Wassenaar, T.; Castel, V.; Rosales, M.; de Haan, C. (2006). "Livestock's Long Shadow – Environmental issues and options" (PDF).

Rome: U.N. Food and Agriculture Organization. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-06-25. Diakses tanggal 5 December 2008. • ^ Vitousek, P.M.; Mooney, H.A.; Lubchenco, J.; Melillo, J.M. (1997). "Human Domination of Earth's Ecosystems".

Science. 277: 494–499. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ Bai, Z.G., D.L. Dent, L. Olsson, and M.E. Schaepman (November 2008). "Global assessment of land degradation and improvement 1:identification by remote sensing" (PDF). FAO/ISRIC. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-12-13. Diakses tanggal 2013-05-24. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ Carpenter, S.R., N.F. Caraco, D.L. Correll, R.W. Howarth, A.N. Sharpley, and V.H.

Smith (1998). "Nonpoint Pollution of Surface Waters with Phosphorus and Nitrogen". Ecological Applications. 8 (3): 559–568. doi: 10.1890/1051-0761(1998)008[0559:NPOSWW]2.0.CO;2. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ Molden, D. (ed.). "Findings of the Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture". Annual Report 2006/2007.

Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Water Management Institute. Diakses tanggal 2013-05-07.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

• ^ Li, Sophia (13 August 2012). "Stressed Aquifers Around the Globe". New York Times. Diakses tanggal 2013-05-07. • ^ "Water Use in Agriculture". FAO. November 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-15. Diakses tanggal 2013-05-07. • ^ "Water Management: Towards 2030".

FAO. March 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-10. Diakses tanggal 2013-05-07. • ^ Pimentel, D. T.W. Culliney, and T. Bashore (1996.). "Public health risks associated with pesticides and natural toxins in foods".

Radcliffe's IPM World Textbook. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1999-02-18. Diakses tanggal 2013-05-07. Periksa nilai tanggal di: -year= ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ WHO. 1992. Our planet, our health: Report of the WHU commission on health and environment. Geneva: World Health Organization. • ^ a b Chrispeels, M.J. and D.E. Sadava. 1994. "Strategies for Pest Control" pp.355–383 in Plants, Genes, and Agriculture.

Jones and Bartlett, Boston, MA. • ^ Avery, D.T. (2000). Saving the Planet with Pesticides and Plastic: The Environmental Triumph of High-Yield Farming. Indianapolis, IN: Hudson Institute. • ^ "Home". Center for Global Food Issues. Diakses tanggal 2013-05-24. • ^ Lappe, F.M., J. Collins, and P. Rosset. 1998. "Myth 4: Food vs. Our Environment" pp. 42–57 in World Hunger, Twelve Myths, Grove Press, New York.

• ^ Harvey, Fiona (18 November 2011). "Extreme weather will strike as climate change takes hold, IPCC warns". The Guardian. • ^ "Report: Blue Peace for the Nile" (PDF). Strategic Foresight Group. Diakses tanggal 2013-08-20. • ^ "World: Pessimism about future grows in agribusiness". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-10.

Diakses tanggal 2013-11-17. • ^ "SREX: Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah for the agricultural sector". Climate & Development Knowledge Network. Diakses tanggal 2013-05-24. • ^ a b Brady, N.C. and R.R. Weil. 2002. "Soil Organic Matter" pp. 353–385 in Elements of the Nature and Properties of Soils.

Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. • ^ Brady, N.C. and R.R. Weil. 2002. "Nitrogen and Sulfur Economy of Soils" pp. 386–421 in Elements of the Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah and Properties of Soils. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. • ^ " World oil supplies are set to run out faster than expected, warn scientists".

The Independent. 14 June 2007. • ^ Robert W. Herdt (30 May 1997). "The Future of the Green Revolution: Implications for International Grain Markets" (PDF).

The Rockefeller Foundation. hlm. 2. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-10-19. Diakses tanggal 2013-04-16.

• ^ a b c Schnepf, Randy (19 November 2004). "Energy use in Agriculture: Background and Issues" (PDF). CRS Report for Congress. Congressional Research Service. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-09-27. Diakses tanggal 2013-09-26.

• ^ Rebecca White (2007). "Carbon governance from a systems perspective: an investigation of pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah production and consumption in the UK" (PDF). Oxford University Center for the Environment.

Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-07-19. Diakses tanggal 2013-11-17. • ^ a b Martin Heller and Gregory Keoleian (2000). "Life Cycle-Based Sustainability Indicators for Assessment of the U.S. Food System" (PDF). University of Michigan Center for Sustainable Food Systems.

Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-03-14. Diakses tanggal 2013-11-17. • ^ a b Patrick Canning, Ainsley Charles, Sonya Huang, Karen R. Polenske, and Arnold Waters (2010). "Energy Use in the U.S.

Food System". USDA Economic Research Service Report No. ERR-94. United States Department of Agriculture. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-18. Diakses tanggal 2013-11-17. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ Wallgren, Christine; Höjer, Mattias (2009).

"Eating energy—Identifying possibilities for reduced energy use in the future food supply system". Energy Policy. 37 (12): 5803–5813. doi: 10.1016/j.enpol.2009.08.046.

ISSN 0301-4215. • ^ Jeremy Woods, Adrian Williams, John K. Hughes, Mairi Black and Richard Murphy (August 2010). "Energy and the food system". Philosophical Transactions of the Royal Society. 365 (1554): 2991–3006. doi: 10.1098/rstb.2010.0172. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ Smith, Kate; Edwards, Rob (8 March 2008).

"2008: The year of global food crisis". The Herald. Glasgow. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ "The global grain bubble". The Christian Science Monitor. 18 January 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-30. Diakses tanggal 2013-09-26. • ^ "The cost of food: Facts and figures". BBC News Online. 16 October 2008. Diakses tanggal 2013-09-26. • ^ Walt, Vivienne (27 February 2008). "The World's Growing Food-Price Crisis".

Time. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-29. Diakses tanggal 2013-11-17. • ^ "World oil supplies are set to run out faster than expected, warn scientists". The Independent. 14 June 2007. • ^ a b "Can Sustainable Agriculture Really Feed the World?". University of Minnesota. August 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-25. Diakses tanggal 2013-04-15. • ^ "Cuban Organic Farming Experiment". Harvard School of Public Health.

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-01. Diakses tanggal 2013-04-15. • ^ Strochlic, R.; Sierra, L. (2007). "Conventional, Mixed, and "Deregistered" Organic Farmers: Entry Barriers and Reasons for Exiting Organic Production in California" (PDF).

California Institute for Rural Studies. Diakses tanggal 2013-04-15. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ P. Read (2005). "Carbon cycle management with increased photo-synthesis and long-term sinks" (PDF).

Geophysical Research Abstracts. 7: 11082.

pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah

• ^ Greene, Nathanael (December 2004). "How biofuels can help end America's energy dependence". Biotechnology Industry Organization. • ^ R. Pillarisetti and Kylie Radel (2004). "Economic and Environmental Issues in International Trade and Production of Genetically Modified Foods and Crops and the WTO". 19 (2). Journal of Economic Integration: 332–352. Parameter -month= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Conway, G.

(2000). "Genetically modified crops: risks and promise". 4(1): 2. Conservation Ecology. • ^ Srinivas (2008). "Reviewing The Methodologies For Sustainable Living". 7. The Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry. Parameter -month= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ "Monsanto failure". New Scientist. 181 (2433). London. 7 February 2004. Diakses tanggal 18 April 2008. • ^ "Agricultural Economics". University of Idaho. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-04-01.

Diakses tanggal 2013-04-16. • ^ Runge, C. Ford (June 2006). "Agricultural Economics: A Brief Intellectual History" (PDF). Center for International Food and Agriculture Policy. hlm. 4. Diakses tanggal pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah. • ^ Conrad, David E. "Tenant Farming and Sharecropping". Encyclopedia of Oklahoma History and Culture. Oklahoma Historical Society. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-27. Diakses tanggal 2013-09-16. • ^ Stokstad, Marilyn (2005).

Medieval Castles. Greenwood Publishing Group. ISBN 0313325251. • ^ Sexton, R.J. (2000). "Industrialization and Consolidation in the US Food Sector: Implications for Competition and Welfare". American Journal of Agricultural Economics. 82 (5): 1087–1104.

doi: 10.1111/0002-9092.00106. • ^ Novalius, Feby (8 Januari 2019). "Digitalisasi Pertanian Mampu Tingkatkan Produksi hingga Tekan Biaya Pemasaran".

Okezone. Diakses tanggal 12 Oktober 2020. • ^ Peter J. Lloyd, Johanna L. Croser, Kym Anderson (March 2009). "How Do Agricultural Policy Restrictions to Global Trade and Welfare Differ Across Commodities" (PDF). Policy Research Working Paper #4864. The World Bank. hlm. 2–3. Diakses tanggal 2013-04-16. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ Kym Anderson and Ernesto Valenzuela (April 2006).

"Do Global Trade Distortions Still Harm Developing Country Farmers?" (PDF). World Bank Policy Research Working Paper 3901. World Bank. hlm. 1–2. Diakses tanggal 2013-04-16. • ^ Peter J. Lloyd, Johanna L. Croser, Kym Anderson (March 2009). "How Do Agricultural Policy Restrictions to Global Trade and Welfare Differ Across Commodities" (PDF). Policy Research Working Paper #4864. The World Bank. hlm. 21. Diakses tanggal 2013-04-16. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah ^ Glenys Kinnock (24 May 2011).

"America's $24bn subsidy damages developing world cotton farmers". The Guardian. Diakses tanggal 2013-04-16. • ^ "Agriculture's Bounty" (PDF). May 2013. Diakses tanggal 2013-08-19. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Wikimedia Commons memiliki media mengenai Agriculture. • (Indonesia) Departemen Pertanian Republik Indonesia Diarsipkan 2007-02-03 di Wayback Machine. • (Inggris) Organisasi Pangan dan Pertanian PBB • (Inggris) Departemen Pertanian AS Diarsipkan 2008-07-08 di Wayback Machine.

• Halaman ini terakhir diubah pada 9 Mei 2022, pukul 11.49. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
• Afrikaans • العربية • Asturianu • Bikol Central • বাংলা • Bosanski • Català • کوردی • Čeština • Dansk • Deutsch • डोटेली • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • فارسی • Suomi • Français • Furlan • Kriyòl gwiyannen • Galego • Avañe'ẽ • עברית • हिन्दी • Hrvatski • Íslenska • Italiano • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut • 日本語 • Patois • Jawa • ಕನ್ನಡ • Lëtzebuergesch • Latviešu • Basa Banyumasan • Македонски • മലയാളം • မြန်မာဘာသာ • Nederlands • Norsk bokmål • Português • Runa Simi • Русский • Srpskohrvatski / српскохрватски • Simple English • Српски / srpski • Sunda • Kiswahili • Sakizaya • தமிழ் • ไทย • Tagalog • Türkçe • اردو • Tiếng Việt • Winaray • 粵語 Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan.

Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Dahulu, penelitian mengenai nutrisi hanya terbatas pada pencegahan penyakit kurang gizi dan menentukan kebutuhan dasar (standar) nutrisi pada makhluk hidup. Angka kebutuhan nutrisi ( zat gizi) dasar ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Recommended Daily Allowance (RDA).

Seiring dengan perkembangan ilmiah di bidang medis dan biologi molekular, bukti-bukti medis menunjukkan bahwa RDA belum mencukupi untuk menjaga fungsi optimal tubuh dan mencegah atau membantu penanganan penyakit kronis. Bukti-bukti medis menunjukkan bahwa akar dari banyak penyakit kronis adalah stres oksidatif yang disebabkan oleh berlebihnya radikal bebas di dalam tubuh. Penggunaan nutrisi dalam level yang optimal, dikenal dengan Optimal Daily Allowance (ODA), terbukti dapat mencegah dan menangani stres oksidatif sehingga membantu pencegahan penyakit kronis.

Level optimal ini dapat dicapai bila jumlah dan komposisi nutrisi yang digunakan tepat. Dalam penanganan penyakit, penggunaan nutrisi sebagai pengobatan komplementer dapat membantu efektivitas dari pengobatan dan pada saat yang bersamaan mengatasi efek samping dari pengobatan. Karena itu, nutrisi / gizi sangat erat kaitannya dengan kesehatan yang optimal dan peningkatan kualitas hidup.

Hasil ukur bisa dilakukan dengan metode antropometri. Sedangkan ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makanan dan minuman terhadap kesehatan tubuh manusia agar tidak mengalami penyakit gangguan gizi, di mana gangguan gizi sendiri adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya zat-zat vitamin tertentu sehingga mengakibatkan tubuh kita mengalami gangguan gizi.

Penyakit gangguan gizi yang pertama kali ditemukan adalah scorbut pada tahun 1497 atau lebih populer kita kenal dengan penyakit seriawan.

Pada waktu itu Vasco da Gama dalam pelayarannya menuju Indonesia telah kehilangan lebih dari separuh anak buahnya yang meninggal akibat penyakit ini. [ butuh rujukan] Baru pada permulaan abad XX para ahli kedokteran dapat memastikan bahawa penyakit ini diakibatkan karena kekurangan vitamin C. Pada saat ini kebanyakan penduduk Indonesia mengalami kelebihan nutrisi dan bukannya kekurangan nutrisi. Pada tahun 2007 angka kematian akibat penyakit non- infeksi mencapai 59,5 persen atau jelas sudah melebihi angka kematian akibat penyakit infeksi.

Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan program "G4 G1 L5" atau maksimum 4 sendok makan gula (50 gram), 1 sendok teh garam (5 gram) dan 5 sendok makan minyak (67 gram). [1] Artikel utama: Gizi manusia Ilmu Gizi ( Nutrience Science) adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal / tubuh.

Sayangnya makanan sekarang bisa dibilang hampir sedikit sekali gizi yang dikandungnya. Contohnya: banyak sekali penggunaan bahan kimia seperti pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah pada sayur - sayuran biarpun proses penanamannya organik tetapi tidak luput dari yang namanya pestisida, sedangkan untuk buah - buahan sekarang serba import, buah yang diimport membutuhkan kurang lebih 1 bulan dalam proses distribusinya itu menyebabkan kandungan gizi dalam buah - buahan juga berkurang.

4 Sehat 5 Sempurna [ sunting - sunting sumber ] Slogan 4 Sehat 5 Sempurna dicetuskan oleh Prof. Poorwo Soedarmo yang dikenal sebagai bapak gizi Indonesia pada tahun 1950. Slogan ini mengacu ke slogan " Basic Four" dari Amerika. " Basic Four" ini diciptakan tahun 1940-an bertujuan mencegah pola makan orang Amerika yang cenderung banyak lemak, tinggi gula, dan kurang serat. Komposisi 4 sehat 5 sempurna adalah sebagai berikut: 1.Makanan Pokok Makanan pokok yaitu makanan yang menjadi sumber energi dalam tubuh.

Dalam hal ini yang termasuk makanan sumber energi adalah makanan yang kaya akan karbohidrat seperti nasi, jagung, gandum, kentang, oat, serta umbi-umbian. 2.Lauk Pauk Lauk pauk adalah makanan utama pendamping makanan pokok.

Lauk pauk berfungsi sebagai sumber zat pembangun untuk tubuh. Makanan pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah pauk banyak yang mengandung protein misalnya seperti telur, daging, ikan, tahu dan tempe.

3.Sayur-Sayuran Sayuran yang baik untuk kesehatan tubuh adalah sayuran yang berwarna hijau karena sayuran ini mengandung banyak vitamin, serat, dan protein nabati yang sangat berguna bagi kesehatan, seperti bayam, tomat, terong, dan lainnya. 4.Buah-Buahan Buah-buahan kaya akan vitamin yang berperan untuk kesegaran dan kesehatan tubuh.

Selain itu buah-buahan juga mengandung mineral dan serat yang pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah untuk kesehatan pencernaan. 5.Susu Dalam rumusan makanan 4 sehat 5 sempurna ini, susu merupakan makanan pelengkap, dalam artian susu tidak wajib ada, namun akan lebih baik jika dapat melengkapi dengan susu.

Gizi Seimbang [ sunting - sunting sumber ] Pada konferensi pangan sedunia yang diadakan oleh FAO tahun 1992 di Roma dan Genewa, antara lain ditetapkan agar semua negara berkembang yang semula menggunakan slogan sejenis " Basic Four" memperbaiki menjadi " Nutrition Guide for Balance Diet".

Keputusan FAO tersebut diterapkan di Indonesia dalam kebijakan Repelita V tahun 1995 sebagai Pedoman Gizi Seimbang dan menjadi bagian dari program perbaikan gizi. Namun, Pedoman Gizi Seimbang kurang disosialisasikan sehingga terjadi pemahaman yang salah dan masyarakat cenderung tetap menggunakan 4 sehat 5 sempurna.

Baru pada tahun 2009 secara resmi Pedoman Gizi Seimbang diterima masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 yang menyebutkan secara eksplisit "Gizi Seimbang" dalam program perbaikan gizi. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari–hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memerhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal.

[2] Di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, prinsip Gizi Seimbang divisualisasi berupa “ piramida” Gizi Seimbang. Tidak semua negara menggunakan piramida, tetapi disesuaikan dengan budaya dan pola makan setempat.

Misalnya, di Thailand dalam bentuk piramida terbalik sebagai “ bendera”, dan di China sebagai “ pagoda” dengan tumpukan rantang. Para pakar gizi yang bergabung dalam Yayasan Institut Danone Indonesia (DII) bersama para penulis dari Tabloid nakita (Kompas-Gramedia), mengadaptasi piramida sesuai dengan budaya Indonesia, dalam bentuk tumpeng dengan nampannya yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai “ Tumpeng Gizi Seimbang”.

Tumpeng Gizi Seimbang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat, sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usia ( bayi, balita, remaja, dewasa dan usia lanjut), dan sesuai keadaan kesehatan ( hamil, menyusui, aktivitas fisik, sakit). Tumpeng Gizi Seimbang meragakan 4 prinsip Pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Seimbang: • Aneka ragam makanan sesuai kebutuhan • Kebersihan • Aktivitas fisik • Memantau berat badan ideal.

Tumpeng Gizi Seimbang terdiri atas beberapa potongan tumpeng: • Satu potongan besar • Dua potongan sedang • Dua potongan kecil • Satu potongan terkecil di puncak. Tumpeng Gizi Seimbang Luas potongan Tumpeng Gizi Seimbang menunjukkan porsi makanan yang harus dikonsumsi setiap orang per hari.

Tumpeng Gizi Seimbang yang terdiri atas potongan-potongan itu dialasi oleh air putih. Artinya, air putih merupakan bagian terbesar dan zat gizi esensial bagi kehidupan untuk hidup sehat dan aktif. [3] Dalam sehari, kebutuhan air putih untuk tubuh minimal 2 liter [ butuh rujukan] (8 gelas).

Setelah itu, di atasnya terdapat potongan besar yang merupakan golongan makanan pokok (sumber karbohidrat). Golongan ini dianjurkan dikonsumsi 3—8 porsi. Kemudian di atasnya lagi terdapat golongan sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Keduanya dalam potongan yang berbeda luasnya untuk menekankan pentingnya peran dan porsi setiap golongan.

Ukuran potongan sayur dalam Pedoman Gizi Seimbang sengaja dibuat lebih besar dari buah yang terletak di sebelahnya. Dengan begitu, jumlah sayur yang harus dimakan setiap hari sedikit lebih besar (3-5 porsi) daripada buah (2—3 porsi). Selanjutnya, di lapisan ketiga dari bawah ada golongan protein, seperti daging, telur, ikan, susu dan produk susu ( yogurt, mentega, keju, dan lain-lain) di potongan kanan, sedangkan di potongan kiri ada kacang-kacangan serta hasil olahan seperti tahu, tempe, dan oncom.

Terakhir dan menempati puncak Tumpeng Gizi Seimbang makanan dalam potongan yang sangat kecil adalah minyak, gula, dan garam, yang dianjurkan dikonsumsi seperlunya. Pada bagian bawah tumpeng terdapat prinsip Gizi Seimbang lain, yaitu pola hidup aktif dengan berolahraga, menjaga kebersihan dan pantau berat badan.

Karena prinsip gizi seimbang didasarkan pada kebutuhan zat gizi yang berbeda menurut kelompok umur, status kesehatan, dan jenis aktivitas, maka satu macam Tumpeng Gizi Seimbang tidak cukup. Diperlukan beberapa macam Tumpeng Gizi Seimbang untuk ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan Gizi Seimbang [ sunting - sunting sumber ] Beberapa hal yang membedakan konsep 4 sehat 5 sempurna dengan pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah Gizi Seimbang yakni: Pertama • Susunan makanan yang terdiri atas 4 kelompok ini, belum tentu sehat, bergantung apakah porsi dan jenis zat gizinya sesuai dengan kebutuhan.

Contoh, jika pola makan kita sebagian besar porsinya terdiri atas sumber karbohidrat (nasi), sedikit sumber protein, sedikit sayur dan buah sebagai sumber vitamin, maka pola makan tersebut tidak dapat dianggap sehat. Sebaliknya, jika pola makan kita terlalu banyak sumber lemak dan protein seperti hidangan yang banyak daging dan minyak atau lemak, tetapi sedikit sayur dan buah, maka pola makan itu tak dapat dianggap sehat.

• Selain jenis makanan, pola makan berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang menekankan pula proporsi yang berbeda untuk setiap kelompok yang disesuaikan atau diseimbangkan dengan kebutuhan tubuh. Pedoman Gizi Seimbang pun memperhatikan aspek kebersihan makanan, aktivitas fisik, dan kaitannya dengan pola hidup sehat lain.

Kedua • Susu bukan "makanan sempurna" seperti anggapan umum selama ini. Dengan anggapan itu banyak orang, termasuk kalangan pemerintah, menganggap susu merupakan "jawaban" atas masalah gizi. [4] Sebenarnya, susu adalah sumber protein hewani yang juga terdapat pada telur, ikan dan daging. • Oleh karena itu di dalam Pedoman Gizi Seimbang, susu ditempatkan dalam satu kelompok dengan sumber protein hewani lain. Dari segi kualitas protein, telur dalam ilmu gizi dikenal lebih baik dari susu karena daya cerna protein telur lebih tinqggi daripada susu.

Ketiga • Slogan 4 sehat 5 sempurna dianggap tak lagi sesuai dengan perkembangan iptek gizi, seperti halnya slogan "Basic Four" di Amerika yang merupakan acuan awal 4 sehat 5 sempurna pada masa itu, namun, setelah dievaluasi tahun 1970-an, ternyata slogan tersebut tidak memperbaiki pola makan penduduk Amerika, yang disertai dengan meningkatnya penyakit degeneratif terkait gizi.

Sejak itu, slogan "Basic Four" diperbarui dan disempurnakan menjadi "Nutrition Guide for Balance Diet" dengan visual piramida. • Di Indonesia "Nutrition Guide for Balance Diet" diterjemahkan menjadi Pedoman Gizi Seimbang yang juga menggunakan visual piramida. Berbeda dengan Nutrition Guide AS yang berlaku untuk usia di atas 2 tahun, di Indonesia Pedoman Gizi Seimbang berlaku sejak bayi dengan memasukkan ASI eksklusif sebagai Gizi Seimbang.

Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ Indah Handayani (5 Februari 2015). "Kemkes Anjurkan Batasi Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak". • ^ "KFIndonesia". Diakses tanggal 19 Apr 2020. • ^ "KFIndonesia". Diakses tanggal 19 Apr 2020. • ^ "Soekirman. “Susu untuk Anak Sekolah diPedesaan.” Suara Pembaruan, 9 September"2009: 4." Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) Diarsipkan 2012-08-18 di Wayback Machine.

• Agronomi • Bioinformatika • Biostatistika • Bioteknologi pertanian • Budidaya perairan • Hortikultura • Ilmu Gizi • Kehutanan • Ilmu tanah dan kesuburan tanaman • Lingkungan dan bangunan pertanian • Mikrobiologi pertanian ( mikrobiologi tanah, mikrobiologi simbiotik, mikrobiologi pangan) • Pemuliaan tanaman • Perikanan • Perlindungan tanaman • Peternakan • Teknik pangan • Teknik pertanian • Teknologi pangan • Veteriner Transportasi • Determinisme teknologi • Efemeralisasi • Etika teknologi • Evolusi teknologi • Filosofi teknologi • Kebangkitan teknologi • Kritik teknologi • Konsep komunikasi digital • Konvergensi teknologi • Momentum teknologi • Nasionalisme teknologi • Peningkatan teknologi • Perubahan teknologi • Rasionalitas teknologi • Siklus hidup teknologi • Siklus kematangan teknologi • Singularitas teknologi • Sistem inovasi teknologi • Strategi teknologi • Tekno-progresivisme • Teknoetika • Teknokapitalisme • Teknokrasi • Teknokritisisme • Teknologi tepat guna • Teknologi tinggi • Teknomansi • Teknorealisme • Teknosentrisme • Teori difusi inovasi • Transhumanisme • Utopianisme teknologi Lainnya • Halaman ini terakhir diubah pada 30 Oktober 2021, pukul 04.58.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

• Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Cara Kerja Enzim – Enzim di dalam tubuh kita ternyata mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam hal ini melalui suatu mekanisme dan cara kerja yang tersusun sedemikian rumit, Enzim bekerja dalam mempengaruhi proses pencernaan setiap makanan yang kita konsumsi.

Dan tanpa adanya enzim-enzim tersebut, makanan akan dicerna dalam waktu yang sangat lama yang sehingga biosa diserap sarinya dan digunakan untuk menopang metabolisme tubuh. Daftar Isi • 1 Cara Kerja Enzim • 1.1 Mekanisme Cara Kerja Enzim • 1.2 Teori Lock plus Key • 1.3 Teori Induced Fit • 1.4 Share this: Cara Kerja Enzim Enzim bekerja secara khas yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia.

Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Adapun perbedaan struktur kimia tiap-tiap enzim tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kerja enzim tersebut sebagai biokatalisator dalam proses pencernaan makanan.

Mekanisme Cara Kerja Enzim Cara kerja enzim sebagai biokatalisator dilakukan melalui percepatan reaksi dengan cara menurunkan energi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi kimia di dalam sela hidup. Zat yang akan dikatalis oleh enzim disebut substrat. Substrat akan berikatan dengan enzim pada daerah yang disebut sisi aktif. Sisi aktif pada enzim hanya dapat berikatan dengan substrat tertentu. Oleh karena itu enzim bekerja sebagai spesifikasi dan 1 jenis enzim hanya akan terlibat dalam satu jenis reaksi saja.

Cara kerja enzim tersebut terbilang unik, meskipun enzim ikut serta dalam reaksi dan mengalami perubahan fisik selama reaksi enzim akan kembali ke keadaan semula jika proses reaksi telah selesai. Proses dan cara kerja enzim di dalam tubuh akan menghasilkan senyawa intermediate dalam reaksi organic dengan energi rendah. Enzim merangsang laju reaksi kimia dengan pembentukan kompleks dan substrat sehingga dapat menekan energi aktivasi yang diperlukan tubuh dalam reaksi biokimia. Baca Juga : Vitamin Adalah Secara lebih jelas, mekanisme cara kerja enzim dapat dijelaskan melalui alur berikut: • Menciptakan lingkungan yang transisinya terstabilisasi untuk menurunkan energi aktivasi, misalnya dengan cara mengubah substrat.

• Meminimalkan energi transisi dengan membuat lingkungan reaksi terdistribusi muatan berlawanan dan tanpa mengubah bentuk substrat sedikit pun. • Melalui pembentukan lintasan reaksi alternatif. • Menggiring substart ke orientasi yang tepat untuk bereaksi dengan menurunkan entropi reaksi.

Ditinjau dari cara kerja enzim tersebut bagian enzim yang aktif sebagai katalis dianggap memiliki gugus prostetik dengan bentuk sangat spesifik sehingga hanya dapat bereaksi dengan molekul yang bentuknya spesifik pula. Melalui anggapan tersebut, beberapa ahli mengambil hiptesis bahwa cara kerja enzim sesuai dengan teori-teori kunci gembok “lock and key” yang dipopulerkan oleh Emil Fischer.

Serta teori induksi pas “induced fit” yang dipopulerkan oleh Daniel Kashland. Teori Lock plus Key Menurut teori lock plus key, cara kerja enzim mirip bersama mekanisme kerja kunci dan gembok. Enzim diibaratkan sebagai kunci yang mempunyai segi pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah, namun substratnya diibaratkan sebagai gembok.

Substrat memasuki segi aktif berasal dari enzim seperti halnya kunci memasuki gembok. Substrat selanjutnya sesudah itu diubah menjadi product tertentu. Produk inilah yang sesudah itu dilepas berasal dari segi aktif enzim untuk sesudah itu enzim siap menerima substrat baru. Teori Induced Fit Berdasarkan teori induksi pas (induced fit), enzim diibaratkan sanggup melakukan penyesuaian wujud untuk berikatan bersama suatu substrat.

Hal ini bertujuan untuk menambah keserasian bersama substrat dan membuat ikatan pada enzim dan substrat menjadi lebih reaktif. Molekul enzim mempunyai segi aktif tempat menempelnya substrat sehingga terbentuklah molekul kompleks enzim substrat. Pengikatan substrat menginduksi penyesuaian terhadap enzim sehingga menambah keserasian pada keduanya dan mendorong molekul kompleks enzim-enzim substrat ada dalam kondisi yang lebih reaktif. Baca Juga : Siklus Krebs : Pengertian, Fungsi, Proses, Tahapan Dan Hasilnya Saat substrat masuk ke dalam segi aktif enzim, wujud segi aktif bakal termodifikasi melingkupinya dan membentuk kompleks.

Saat product telah lepas berasal dari kompleks, enzim beralih menjadi tidak aktif ulang dan menjadi wujud yang lepas.

Substrat lain pun sesudah itu ulang bereaksi bersama enzim tersebut. Begitu seterusnya. Semoga dengan adanya ulasan tersebut mengenai Cara Kerja Enzim dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Share this: • Facebook • Tweet • WhatsApp Posted in Biologi Dasar Tagged 2 cara kerja enzim, 2 cara kerja enzim brainly, 2 cara kerja enzim dan gambarnya, 2 teori cara kerja enzim, 4 faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim, 5 cara kerja enzim, bagaimana cara kerja enzim, bagaimana cara kerja enzim berdasarkan teori induced fit, bagaimana cara kerja enzim menurut teori gembok anak kunci, bagaimana cara kerja enzim menurut teori pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah fit jelaskan, bagaimana cara kerja enzim menurut teori lock and key, bagaimana cara kerja enzim pada umumnya, bagaimanakah cara kerja enzim pada umumnya, cara cara kerja enzim, cara kerja dan fungsi enzim, cara kerja enzim 2 teori, cara kerja enzim ada 2 sebutkan dan jelaskan, cara kerja enzim ada 2 yaitu, cara kerja enzim adalah, cara kerja enzim aktivator, cara kerja enzim alosterik, cara kerja enzim amilase, cara kerja enzim amilase pada tumbuhan, cara kerja enzim amilase pdf, cara kerja enzim berdasarkan teori, cara kerja enzim berdasarkan teori lock and key, cara kerja enzim beserta gambar, cara kerja enzim beserta gambarnya, cara kerja enzim biokatalisator, cara kerja enzim brainly, cara kerja enzim bromelin, cara kerja enzim dalam mempercepat suatu reaksi, cara kerja enzim dalam menurunkan energi aktivasi, cara kerja enzim dalam metabolisme, cara kerja enzim dan faktor yang mempengaruhinya, cara kerja enzim dan fermentasi tape, cara kerja enzim dan fungsinya, cara kerja enzim dan gambarnya, cara kerja enzim dan hormon, cara kerja enzim dan penghambat enzim, cara kerja enzim dan sifat enzim, cara kerja enzim dan sifatnya, cara kerja enzim dipengaruhi oleh, cara kerja enzim dipengaruhi oleh suhu, cara kerja enzim enterokinase, cara kerja enzim enzim, cara kerja enzim esterase, cara kerja enzim fosfatase, cara kerja enzim gambar, cara kerja enzim gembok dan kunci, cara kerja enzim gembok kunci, cara kerja enzim giberelin, cara kerja enzim hati, cara kerja enzim hcl pada lambung, cara kerja enzim heksokinase, cara kerja enzim hidrolase, cara kerja enzim hidrolitik pada lisosom, cara kerja enzim hipotesis, cara kerja enzim induced fit, cara kerja enzim induksi, cara kerja enzim inhibitor, cara kerja enzim inhibitor kompetitif, cara kerja enzim inhibitor non kompetitif, cara kerja enzim intraseluler, cara kerja enzim invertase, cara kerja enzim isomerase, cara kerja enzim jantung, cara kerja enzim jurnal, cara kerja enzim katalase, cara kerja enzim katalase pada hati ayam, cara kerja enzim katalase pada tanaman, cara kerja enzim katalase pdf, cara kerja enzim kecocokan pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah, cara kerja enzim kelas 12, cara kerja enzim key and lock, cara kerja enzim kunci gembok, cara kerja enzim laktase, cara kerja enzim lengkap, cara kerja enzim liase, cara kerja enzim ligase, cara kerja enzim lipase, cara kerja enzim lisozim, cara kerja enzim lock and key, cara kerja enzim lock and key brainly, cara kerja enzim lock and key dan induced fit, cara kerja enzim maltase, cara kerja enzim menurut 2 teori, cara kerja enzim menurut hipotesis lock and key, cara kerja enzim menurut teori, pernyataan berikut yang tepat mengenai sifat enzim adalah kerja enzim menurut teori fisher, cara kerja enzim menurut teori ketepatan induksi, cara kerja enzim menurut teori kunci gembok, cara kerja enzim model induksi pas, cara kerja enzim oksidase, cara kerja enzim oksidoreduktase, cara kerja enzim pada tubuh manusia, cara kerja enzim pada tumbuhan, cara kerja enzim pada umumnya, cara kerja enzim papain, cara kerja enzim pdf, cara kerja enzim pencernaan, cara kerja enzim pepsin, cara kerja enzim protease, cara kerja enzim ptialin, cara kerja enzim renin, cara kerja enzim rennet, cara kerja enzim restriksi, cara kerja enzim reverse transcriptase, cara kerja enzim ruang guru, cara kerja enzim sebagai biokatalisator, cara kerja enzim secara singkat, cara kerja enzim secara spesifik, cara kerja enzim secara umum, cara kerja enzim selulase, cara kerja enzim singkat, cara kerja enzim substrat, cara kerja enzim sukrase, cara kerja enzim teori gembok dan anak kunci, cara kerja enzim teori gembok dan kunci, cara kerja enzim teori induced fit, cara kerja enzim teori kecocokan induksi, cara kerja enzim teori kunci gembok, cara kerja enzim tripsin dalam pencernaan makanan, cara kerja enzim urease, cara kerja enzim wikipedia, cara kerja enzim yang sesungguhnya, cara kerja enzim youtube, cara kerja uji enzim katalase, cara kerja zat penghambat kerja enzim dan contohnya, ciri dan cara kerja enzim, contoh cara kerja enzim, contoh cara kerja enzim lock and key, contoh enzim, contoh laporan cara kerja enzim, contoh soal cara kerja enzim, download video cara kerja enzim, enzim dan cara kerja enzim, faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim, faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim katalase, faktor yg mempengaruhi cara kerja enzim, fungsi dan cara kerja enzim, fungsi enzim dan cara kerja enzim, gambar dan cara kerja enzim, jelaskan 2 cara kerja enzim, jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim, jelaskan cara kerja enzim, jelaskan cara kerja enzim berdasarkan teori lock and key, jelaskan cara kerja enzim menurut 2 teori, jelaskan cara kerja enzim menurut teori gembok dan kunci, jelaskan cara kerja enzim menurut teori induced fit, jelaskan cara kerja enzim menurut teori lock and key, jelaskan sifat dan cara kerja enzim, jelaskan teori mengenai cara kerja enzim yang sesungguhnya, komponen dan cara kerja enzim, komponen enzim, mekanisme dan cara kerja enzim, ok google cara kerja enzim, pengertian dan cara kerja enzim, pernyataan cara kerja enzim yang sesuai dengan skema, prinsip kerja enzim pada fermentasi, prinsip kerja enzim restriksi, prinsip kerja enzim restriksi endonuklease, prinsip kerja enzim untuk mempercepat reaksi, prinsip kerja enzim untuk mempercepat reaksi adalah, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim, sebutkan cara kerja enzim minimal 3, sifat dan cara kerja enzim, sifat enzim, struktur dan cara kerja enzim, struktur enzim, teori cara kerja enzim yang sesungguhnya, tuliskan 2 cara kerja enzim, video animasi cara kerja enzim, video cara kerja enzim, yang mempengaruhi cara kerja enzim Post navigation Recent Posts • Mengenal Contoh Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem • Macam Macam Penyerbukan : Ciri, Contoh Dan Gambarnya • 5 Contoh Gerak Endonom Pada Tumbuhan Serta Pengertian, Jenis Dan Gambarnya • Peranan Bakteri Dalam Pembuatan Keju • Jenis Jaringan Saraf • Macam Macam Pencemaran Lingkungan • Alat Ekskresi Pada Manusia • Tulang Rusuk • Coelenterata • Bagian Bagian Kulit Manusia

Enzim Sebagai Biokatalisator
2022 charcuterie-iller.com